Åpenhetsloven – hvem påvirkes og hvordan oppfylle kravene?

  Hva er Åpenhetsloven?

  Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.
  Det betyr at selskaper må ta større ansvar for og synliggjøre hva de gjør for grunnleggende menneskerettigheter, som sosial dumping og dårlige arbeidsforhold – i hele leverandørkjeden.

  Mer konkret pålegger åpenhetsloven selskaper å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartner.

  Både store og mellomstore selskaper er pålagt å rapportere på kravene i loven innen 30.06.2023.

  Bedrifter risikerer bøter på 4 % av omsetningen dersom de ikke oppfyller kravene nå.

  Hvilke selskaper påvirkes av Åpenhetsloven?

  Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

  Med “større virksomheter” menes selskap som:

  • Anses som store foretak under regnskapsloven §1-5 (allmennaksjeselskaper og børsnoterte selskaper)

  På balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  • Salgsinntekt på 70 millioner kroner
  • Balansesum på 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret på 50 årsverk.

  Kartlegging av leverandørkjeden

  En avgjørende del for å oppfylle Åpenhetsloven er å ha kontroll på verdikjeden og leverandørkjeden til selskapet ditt. Evnen til å drive ansvarlig virksomhet er avhengig av støtte fra leverandører og forretningsforbindelser.

  For å etablere tillit og åpenhet i forretningsrelasjoner, er det avgjørende at leverandører og partnere innretter seg etter selskapets verdier om etikk og etterlevelse, og ivaretar grunnleggende standarder for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Dette sikrer at selskapet prioriterer ansvarlig og har en etisk praksis gjennom hele forsyningskjeden.

  Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger

  Overordnet dreier aktsomhetsvurdering seg om å:

  • danne seg et overordnet risikobilde, for så å prioritere risikoområder for grundigere kartlegging og tiltak.
  • kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
  • identifisere virksomhetens mulige og faktiske negative påvirkning eller skade, inkludert i leverandørkjeden, for å kunne prioritere den mest alvorlige risikoen for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • vurdere hvordan bedriften er involvert i eventuell negativ påvirkning, for å fastslå riktig respons. Involvering av interessenter er sentralt.

  Det kan være nyttig å ta utgangspunkt i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, som er en internasjonalt anerkjent metode for aktsomhetsvurderinger.

  Denne prosessen i 6 steg, som vil til slutt vil utgjøre dokumentet for rapporteringen på Åpenhetsloven.

  Steg 1: Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer

  Steg 2: Kartlegg og vurder negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser

  Steg 3: Stans, forebygg eller redusere negativ påvirkning.

  Steg 4: Overvåk gjennomføring og resultater

  Steg 5: Rapportere om hvordan konsekvensene håndteres

  Steg 6: Sørg for, eller samarbeid om, gjenoppretting, erstatning og klageordninger der det er påkrevd

  Rapportering av tiltakene i Åpenhetsloven

  Etter at Aktsomhetsvurderingene er gjort og skrevet ned, må redegjørelsen legges ut på virksomhetens nettsider, og kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven.

  Det skal i årsberetningen opplyses om hvor redegjørelsen er tilgjengelig. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

  I tillegg har allmennheten rett til informasjon om hvordan bedriften faktisk håndterer negativ påvirkning. Omfanget av informasjonsplikten vil variere, men det er viktig at virksomheten utarbeider en klar strategi for å kunne besvare informasjonskravet på best mulig vis.

  Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger.

  Trenger du hjelp?

  Vi kan hjelpe deg med å kartlegge og samle informasjon, samt mal-verk for rapporteringen.

  Ta en uforpliktende prat med en av våre eksperter innen emne.

   

  åpenhetsloven

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.