Årsoppgjør

Fastpris på årsoppgjør – Få ditt tilbud her!

Kan årsoppgjøret bli lekende lett?

Med våre system og våre råskinn av noen regnskapsførere, er sjansen stor for at du får den opplevelsen!

Vi er opptatt av effektivitet og god kommunikasjon, slik får vi din bedrifts sitt årsoppgjør korrekt og ferdig i god tid innen fristen. Fastprisene våre på årsregnskap er forutsatt at regnskapet er ferdig avstemt. Dersom det ikke er det, kommer hjelp til regnskapet i tillegg.

Vi samarbeider med selskapets revisor dersom det trengs, for å gjøre ferdigstillelsen av årsregnskapet sømløst for deg.

 • Fristen for innsending av årsoppgjøret er senest 31. juli
 • Frist for skattemelding er 31. mai
 • Levering av årsregnskapet gjøres elektronisk gjennom Altinn
 • Vi tar oss av alt, du trenger bare gi oss dokumentasjonen
budsjett.

Årsoppgjør

Fra

8830NOK

 • AS / NUF / Andre
Bestill

Årsoppgjør

Fra

5520NOK

 • Enkeltpersonforetak
Bestill

Skattemelding

Fra

2080NOK

 • Ektefelle eller deltaker
Bestill

VIEW Group gir deg trygghet

Som Regnskap Norge skriver, har mange bedrifter spørsmål og er usikre på deres situasjon som følge av pandemien. Våre regnskapsførere vil gi deg de svarene du trenger, foreta skjønnsmessige vurderinger og estimater for regnskapsåret. Ta kontakt med oss i skjemaet under, så hjelper vi deg ferdigstille ditt årsoppgjør.

Hvem skal levere?

Skattemelding for aksjeselskap mv. skal leveres av aksjeselskaper, norskregistrerte utenlandske foretak (NUF), verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere.

 

Hva skal leveres?

I dag sender næringsdrivende inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Ved innsending av skattemeldingen må næringsdrivende forholde seg til opp mot 60 skjemaer med til sammen 6500 felt og de må selv vite hva som gjelder for dem. Mange opplever dette som komplisert og tidkrevende. Den nye løsningen skal redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger.

 

Hva om du ikke leverer i tide?

Hvis dere ikke har sendt komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret før fristen, får dere forsinkelsesgebyr.
Det er virksomheten som i første omgang har ansvar for å betale gebyret. Hvis virksomheten ikke betaler, er du som medlem i styret, deltaker eller i noen tilfeller daglig leder, solidarisk ansvarlig for å betale gebyret. Solidarisk ansvar betyr at flere har ansvaret for å betale samme krav, og at alle er ansvarlig for hele kravet til det er betalt. Forsinkelsesgebyret kan bli 63 596 kroner.

Dere kan søke om ettergivelse av forsinkelsesgebyret, men det er strenge retningslinjer for å få det ettergitt. Det er Statens Innkrevingssentral som krever inn forsinkelsesgebyret. Alle spørsmål om faktura og betaling må rettes til dem.

Årsregnskap

Årsregnskap er en dokumentert oversikt over selskapets inntekter og utgifter. Sammen med en eventuell årsberetning er årsregnskap en del av årsoppgjøret. Det stilles krav til alle norske bedrifter å levere årsregnskap med noter og årsberetning etter reglene i Regnskapsloven til Brønnøysundregistrene. I Norge er årsregnskap offentlig informasjon for økt gjennomsiktighet for norsk økonomi.

Innhold:

 • Balanse
 • Noter til regnskapet
 • Resultatregnskap
 • Revisjonsberetning (hvis revisjonspliktig)

Skattemeldingen

Alle selskap som tjener eller taper penger på sin virksomhet må levere skattemleding (tidligere næringsoppgave).

Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) får den nye skattemeldingen for inntektsåret 2021 i 2022, deretter følger de ulike selskapstypene i 2023 og 2024.

Hvorfor hjelp til årsoppgjør?

 • Sørg for at alt blir korrekt
 • Spar tid og penger
 • Unngå sanksjoner ved mangler
 • Unngå sanksjoner ved sen innlevering
 • Ikke betal mer skatt enn du må
 • Glem søvnløse netter
 • La oss være din garanti

Sjekkliste for årsoppgjør

 • Varetelling
 • Kassetelling/oppgjør
 • Årsoppgaver/ ligningsoppgaver/kontoutskrifter
 • Kopi av alle avtaler
 • Kundefordringer
 • Firmabil
 • Oversikt over investeringer, aksjer og verdipapirer

Les en mer utfyllende sjekkliste for årsoppgjør

Annen informasjon om årsregnskap

Årsregnskap – kort og godt

Årsregnskapet skal fastsettes innen 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Senest 1 måned etter at årsregnskapet er vedtatt av generalforsamlingen skal det sendes til regnskapsregisteret i Brønnøysund. Et komplett årsregnskap skal inneholde følgende: resultatregnskap (driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader) balanse (eiendeler, gjeld og egenkapital) noter (forklaring til ulike poster i regnskapet) eventuelt kontantstrømoppstilling (oversikt over kontantstrøm i selskapet)

Revisjon

Mindre aksjeselskap kan velge bort revisjon. For å kunne unntas revisjonsplikten, må aksjeselskapet oppfylle følgende tre vilkår: Selskapet må ha under 6 millioner i driftsinntekter Selskapet må ha under 23 millioner i balanse Selskapets ansatte må til sammen ikke utføre mer enn 10 årsverk.

Fullmakt til styret

Aksjeselskap som ønsker å benytte seg av muligheten til å velge bort revisjon, må på generalforsamlingen sørge for at det gis en fullmakt til styret om å beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres. Selskapet må gi melding til Foretaksregisteret når styret har besluttet å velge bort revisjon.

NUF med begrenset ansvar likestilles

Norske aksjeselskap og NUF (Norsk avdeling av utenlandsk foretak) med begrenset ansvar likestilles når det gjelder krav til revisjon. Dersom skattyters årsregnskap er fastsatt i strid med regnskaps- eller bokføringsloven, eller god regnskaps- eller bokføringsskikk, kan Skatteetaten pålegge at ett eller flere årsregnskap revideres av en registrert eller statsautorisert revisor.

Eiendeler

Anleggsmidler Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie eller bruk i bedriften. Eksempler på anleggsmidler kan være produksjonsutstyr, maskiner, biler eller bygninger. Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidlenes verdi skal fremgå av virksomhetens balanseregnskap som første post under eiendeler. Omløpsmidler Omløpsmidler er formuesgjenstander som ikke er ment til varig eie eller bruk i virksomheten. Eksempel på slike formuesobjekter er kontanter, bankinnskudd, utestående fordringer og varelager. Omløpsmidler skal vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Omløpsmidler inngår i virksomhetens balanse og skal stå nedenfor anleggsmidlene på eiendelssiden.

Gjeld

Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld er gjeld som har en levetid på mindre enn ett år. Eksempel på kortsiktig gjeld kan være leverandørgjeld, gjeld til kredittinstitusjoner, skyldig offentlige avgifter (for eksempel arbeidsgiveravgift og merverdiavgift) eller skatt. Kortsiktig gjeld er en del av balansen i virksomhetens årsregnskap og skal plasseres i balanseregnskapet nedenfor langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld er gjeld som har en levetid i virksomheten utover ett år. Eksempel på langsiktig gjeld kan være utsatt skatt, obligasjonslån, gjeld til kredittinstitusjoner, obligasjonslån, avsetninger for forpliktelser eller gjeld til selskap i samme konsern. I årsregnskapet plasseres langsiktig gjeld før kortsiktig gjeld. Utsatt skatt Utsatt skatt er en skatteforpliktelse som utgjør 22 % av midlertidige forskjeller i virksomheten. De midlertidige forskjellene oppstår fordi virksomheten i finansregnskapet og skatteregnskapet benytter ulike regler for verdifastsettelse.

Egenkapital

Aksjekapital Aksjekapital er en del av virksomhetens egenkapital. Minimumskapital for et aksjeselskap i dag er kr 30 000. Aksjekapitalen deles i bundet og fri egenkapital. Bundet egenkapital er aksjeinnskuddet. Dette kan ikke tas ut av bedriften som utbytte. Fri egenkapital kan tas ut som utbytte til eierne på visse vilkår. Summen av egenkapital og gjeld skal være lik virksomhetens eiendeler. Årsresultat Årsresultatet i virksomheten er lik driftsinntekter og finansinntekter redusert med driftskostnader og finanskostnader. Når summen av inntekter er større enn summen av kostnader kaller vi årsresultatet for et overskudd. I motsatt fall kalles årsresultatet et underskudd. Et overskudd i virksomheten tillegges virksomhetens frie egenkapital dersom den ikke blir besluttet utdelt som utbytte til eierne av virksomheten.

Levering av årsregnskap til regnskapsregisteret

Hovedskjema Vi anbefaler at hovedskjemaet blir fylt ut før vedleggsskjema fylles ut fordi det i vedleggsskjema ligger kontroller mot opplysninger i hovedskjemaet. På side to kan du legge inn e-postadresse, for at Regnskapsregisteret kan sende melding på e-post når årsregnskapet er saksbehandlet. Det er mulig å legge inn inntil ti e-postadresser. Utenlandsk konsernregnskap Regnskapspliktige morselskap som selv er datterselskap av et morselskap som hører hjemme i en EØS-stat, kan benytte det utenlandske konsernregnskapet dersom den norske virksomheten inngår i dette. Hvis den regnskapspliktige sitt morselskap ikke tilhører en EØS-stat, må det foreligge en dispensasjon fra Skattedirektoratet til å få benytte det utenlandske morselskapet sitt konsernregnskap. Utenlandsk konsernregnskap legger du ved som filvedlegg. Du behøver ikke legge inn de utenlandske konserntallene i vedleggsskjema, men da må du krysse av for dette nederst på første side i hovedskjemaet. Regnskapsregler Hvis dere benytter forenklet anvendelse av IFRS, skal du krysse av for både “Regnskapslovens alminnelige regler” og “Forenklet anvendelse av IFRS” på side to i hovedskjemaet. Du må også oppgi regnskapsreglene som konsernet benytter dersom du legger ved vedleggsskjema med tallene for konsernregnskapet. Vedleggsskjema Vedleggsskjemaet bygger på en fast oppstillingsplan for resultatregnskap og balanse. Ved utfylling i Altinn legger du også inn noteopplysningene i vedleggsskjemaet, hvis virksomheten følger regnskapsreglene for små foretak. Skal du levere både selskapsregnskap og konsernregnskap, legger du til to vedleggsskjema. Du oppgir på første side om tallene er for selskapsregnskapet eller konsernregnskapet. I 43 av postene i vedleggsskjema er det mulig å legge inn egendefinerte tekster. Dersom du ikke legger inn tekst, gjelder teksten som er ligger i skjemaet. Ved å velge “Sett inn element”, som ligger i underkant av posten, får du en ny rad for å legge inn ny post. Denne funksjonaliteten kan benyttes hvis du ønsker å spesifisere posten nærmere (splitte en standardpost i flere poster). Valør Du må oppgi i vedleggsskjemaet om tallene rapporteres i hele tall, tusen eller million. Angir du tusen eller million, multipliseres tallene med hhv. 1 000 eller 1 000 000 når Regnskapsregisteret mottar skjemasettet. Noteopplysninger i skjema har sammevaluta og valør som du oppgir for regnskapstallene. Valuta I vedleggsskjemaet må du velge valuta fra nedtrekkslisten. Hovedregelen er at valuta skal være Norske kroner. Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) NUF som leverer årsregnskap for både det utenlandske foretaket og den norske avdelingen skal legge inn regnskapstallene for det utenlandske foretaket i vedleggsskjemaet. Årsregnskapet for den norske avdelingen legges med som filvedlegg sammen med dokumentene for det utenlandske foretaket. Kontaktperson i NUF har også tilgang til å fylle ut og signere skjemaet. Filvedlegg Små foretak fyller ut noter i skjemaet, og behøver ikke å legge med årsberetning (når sluttdatoen er 31. desember 2017 eller senere), eller kontantstrømoppstilling. Hvis dere heller ikke har revisjonsplikt (se revisorloven § 2-1 for ev. unntak), er det ikke nødvendig med filvedlegg. Følger dere ikke regnskapsreglene for små foretak, må dere legge med noter, årsberetning, kontantstrømoppstilling og i de fleste tilfellene revisjonsberetning som filvedlegg. Det er ikke krav til å skanne originaldokumentene. Dokumenter kan også legges ved som tekstfiler (f.eks. Word). Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at innsender bekrefter at det innsendte årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ. Derfor er det ikke krav om at årsregnskap som sendes til Regnskapsregisteret er underskrevet. Dersom det foreligger dispensasjon fra kravet om at årsregnskapet skal være på norsk (regnskapsloven § 3-4 tredje ledd), skal dispensasjonen legges ved årsregnskapet hvert år. Det samme gjelder dispensasjon vedrørende unntak fra plikten til å utarbeide eget konsernregnskap når morselskapet hører hjemme i annen stat enn EØS-stat (regnskapsloven § 3-7 fjerde ledd). Dispensasjon for begge forhold gis av Skattedirektoratet. Det er kun dokumenter med relevans til årsregnskapet som skal legges ved årsregnskapet. Andre typer henvendelser kan sendes på e-post til firmapost@brreg.no . Årsregnskapet og vedlagte dokumenter blir offentliggjort. Ved bruk av Google Chrome som nettleser, er det en del brukere som har problemer med å legge til filvedlegg. Dette kan skyldes at SilverLight-plugin er blokkert, og at du må tillate at den kjører. Får du varslet “Et programtillegg ble blokkert”, kan du godta tillegget ved å klikke på ikonet til høyre i adresselinjen og tillate. Du kan også åpne en ny fane, og skrive adressen: chrome://plugins og aktivere Silverlight. Alternativt kan du benytte Internet Explorer for å legge til filvedlegg. For at Regnskapsregisteret skal kunne behandle filvedlegget, bør det ha en av følgende filtyper: – docx – doc – txt – xlsx – xls – pdf – jpg – gif – png – tiff Listen er ikke uttømmende. Det finnes likevel varianter som fører til at dokumentene ikke er tilgjengelig for Regnskapsregisteret: 1. Dokumenter der det ikke er angitt filtypen i navnet. 2. Hvis en bildefil kopieres over i et Word dokument, kan bildet bli bredere enn margene – dette fører til at dokumentet blir ufullstendig. Legg derfor det skannede dokumentet med som filvedlegg. 3. Dersom det er definert et utskriftsområde som ikke tar med all teksten i et Excel dokument, vil kun det merkede område vises for våre saksbehandlere. Har du dokumenter med filtypene Page og Numbers, må disse lagres som Word/Excel-fil eller pdf før innsending. Alternativt må dokumentene skannes, og legges ved. Tilbakemelding Ved innsending til Regnskapsregisteret vil du få elektronisk tilbakemelding om mottatt årsregnskap, og om årsregnskapet er godkjent eller nektet. Meldingen kan leses under ”innboks” i Altinn, og kan arkiveres. Når du åpner meldingen, finner du vedtaket i pdf som du åpner i Adobe Reader. Når saksbehandlingen er utført, sender Regnskapsregisteret varsel om dette på e-post (alternativt sms). Hvis årsregnskapet blir nektet, og vedtaket i Altinn ikke blir åpnet, sender vi et nytt varsel etter en uke. Varsel sendes til varslingsadressene som dere har lagt inn i Altinn, og eventuelt også fra det innsende skjemaet.

Hva sier våre kunder?

“Med VIEW Group på laget har vi full oversikt og stål-kontroll på forretningen og godt samarbeid.”
Visindi
“God økonomistyring og effektiv regnskapsføring krever dyktige fagfolk. Vi lener oss på VIEW Group.»
Fusen Solernergi
«Vekst og utvikling krever mye og VIEW Group hjelper oss holde god oversikt hele veien.»
Olivers og Co

Finn ditt lokale regnskapskontor

Vil du ha hjelp til hele eller deler av regnskapet og lønnskjøringen? Vi har fleksible og faste priser på våre tjenester, og folk med ekspertise over hele landet.
Ålesund
Notenesgata 14, 6002 Ålesund
Bergen
Inger Bang Lunds vei 12, 5059 Bergen
Haugesund
Kvaløygata 3, 5537 Haugesund
Kristiansand
Rigedalen 5, 4626 Kristiansand
Lillehammer
Fåberggata 155, 2615 Lillehammer
Oslo
Dronning Eufemiasgate 16, 0191 Oslo
Sandefjord
Leif Weldings vei 14, 3208 Sandefjord
Søgne
Birkedalsveien 80, 4640 Søgne
Stavanger
Kanalsletta 3, 4033 Stavanger

Artikler & Innsikt

Les de siste artiklene

Endringer i foreldrepermisjon 2024 Les mer
Ferie og feriepenger
Ferie og feriepenger 2024 Les mer
øke lønnsomheten i bedriften
ØkonomistyringRegnskap
Bruk regnskapet til å øke lønnsomheten i bedriften Les mer

Interessert i økonomistyring og teknologi?

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!