Sjekkliste for årsoppgjøret

  Hvert år mottar Regnskapsregisteret flere tusen årsregnskap som ikke blir godkjent. ​Pass på at alle nødvendige dokumenter er med, og at hovedskjema er utfylt med korrekte opplysninger. Vi har laget en sjekkliste for årsoppgjøret til deg i artikkelen under.

  Sjekkliste for årsoppgjøret:

  Varelager: Det skal foretas en varetelling av varelageret per 31.12. Varetellingslisten (med pris eks. mva) skal være nummerert, datert og attestert. Det skal også foretas en verdivurdering av kurante/ukurante varer. Tellelisten skal dateres og du må notere hvem som har foretatt opptellingen.

  Reise- og utleggsregninger: Alle utleggs- og reiseregning bør utbetales på riktig år. Få derfor inn disse i god tid og utbetal før nyttår.

  Kassetelling/oppgjør: Det skal foretas en opptelling av kassebeholdning per 31.12. Noter hvem som har gjort oppgjøret. Dokumentasjonen skal attesteres og vedlegges regnskapet.

  Driver du innen varehandel? Da må du ha en oversikt over tilgodelapper og gavekort.

  Inntekt/kostnader: Det bør tas en vurdering av inntekter og kostnader som forekommer rett før og etter årsskifte om hvilket år disse tilhører. Det skal avsettes i riktig år, slik at regnskapet skal bli mest mulig korrekt

  Kopi av avtaler: Sørg for at alle inngåtte avtaler er vedlagt som dokumentasjon for verdivurdering til regnskapet. Låneavtaler, leie/leasingavtaler ol.

  Årsoppgaver/ ligningsoppgaver/kontoutskrifter: Alt skal leveres

  Vurdering av forfalte kundefordringer: Ta en gjennomgang av utestående poster for å sikre reell verdi i balansen per 31.12, og lag en oversikt over kundefordringer. Foreta en eventuell regnskapsmessig avsetning for tap på fordringer, samt en gjennomgang i forhold til krav for skattemessig fradrag på kundefordringene.

  Har du firmabil? Husk å notere kilometerstand per. 31.12, samt biltype/-modell og registreringsnummer. Lever også inn kjøreboken.

  OTP: For selskaper med plikt til å tegne OTP – husk å ajourføre ansattopplysninger og lønnsgrunnlag samt oversende dette til forsikringsselskapet

  Goder i selskapet: Har de ansatte ekstra forsikringer, fri avis o.l må dette med på lønnsinnberetningen. Har du ikke mottatt informasjon fra forsikringsselskapet, ta kontakt med dem.

  Gaver til ansatte: Skattefrie gaver i arbeidsforhold med beløpsgrense på kr 5 000.

  Betalinger til selvstendig næringsdrivende: Rapporteringsplikt ved kjøp fra næringsdrivende uten fast forretningssted.

  Forskuddstrekk: Er det nok penger på bankkonto for skattetrekk? Dette er de ansattes penger og må stå på egen konto ved årsslutt.

  Få oversikt over investeringer, aksjer og verdipapirer

  Aksjonærregisteroppgaven: Alle aksjeselskap skal levere en aksjonærregisteroppgave. Det må foreligge en oversikt over eiersammensetningen i selskapet (aksjeeierbok).

  Har du et ENK? Husk å dokumentere utgifter til barnepass, redegjøre for endringer i familiesituasjon/sivil status, oppgi premie til frivillig trygd og sykeforsikring, samt dokumentere premie til egen pensjonsforsikring.

  Ved innsending av skattemelding trengs informasjon om alt som har med din privatøkonomi å gjøre, eksempelvis gaver til frivillige organisasjoner, lån til barn, mottatt arv, hus i Spania, inntekter og formue fra DA/ANS.

  Bilag /dokumentasjon: Alle bilag og annen dokumentasjon må leveres så snart som mulig etter årsskiftet.

  Denne sjekklisten for årsoppgjøret er fin å bruke som en veiledning til nødvendig informasjon og dokumentasjon. De fleste får profesjonell hjelp til årsoppgjøret fordi det er komplekst, og det er viktig at alt blir i henhold til lovgivningen og korrekt rapportert inn til myndighetene.

  sjekkliste for årsoppgjøret fra view group

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.