Guide til permittering

  Din virksomhet

  I utfordrende tider kan permitteringer være et viktig virkemiddel for at virksomheten skal overleve. Med de nye bestemmelsene er nedsiden for noen ansatte redusert og i denne artikkelen vil vi forsøke å gi deg noen tips og konkrete steg dersom du må gjennomføre permitteringer i din virksomhet.

  Permittering

  Det er begrensninger for hvilke lønnstakere som har opparbeidet rett til dagpenger, og en søknad kan bli avvist.
  Alle arbeidstakere i Norge som mottar lønn, kan søke dagpenger fra NAV ved permittering. Det er ingen forskjell på fast ansatt eller vikarer, og ingen krav om norsk statsborgerskap, så lenge eventuelle oppholds- og arbeidstillatelser er i orden.

  Permittering som skyldes koronaviruset kan være forventet eller det kan være uforutsett. Dette må vurderes konkret. Der hvor man brått har måtte stenge bedriften, som for eksempel frisører, vil man lettere kunne argumentere for en varslingsfrist på 2 dager, enn i virksomheter som har hatt mer tid til å forutse og planlegge en permittering. Varselperioden løper også på dager hvor det ikke er avtalt arbeid som for eksempel lørdag og søndag.

   

  Følgende kriterier må være tilstede for å få dagpenger fra NAV:

  • Årslønn på minimum 75.000 kr i året
  • Må ha vært bosatt i Norge i mer enn 12 måneder og mottatt lønn
  • Lønnsgrunnlaget ved permittering er beregnet ut fra samlet lønn de siste 12 måneder, opp til 6G, kr 599.148.

  Melding til NAV for permittering:

  Arbeidsgiver skal gi melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent, i mer enn fire uker.

  1 . Send skriftlig varsel om permittering til hver ansatt det gjelder; dato, varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode, navn på arbeidstaker som blir permittert, og hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt.

  Eksempel:

  Dato  20.03.2020
  Varselfrist 14 dager før Permittering
  Permitteringsårsak Mangel på midler for lønn
  Permitteringsgrad  50%
  Permitteringsperiode 20.03.2020 – 03.04.2020
  Navn på arbeidstaker Ola Nordman
  Arbeidsgivers lønnsplik 20-24.03.2020

  2. Bedriften må sende inn melding til NAV for hver enkelt arbeidstaker på papir. NAV jobber med et elektronisk skjema som ikke er i bruk ennå. Husk forside for hvert fylke som skal ha permisjonsmelding til NAV.

  (Punkt 2 er kun pålagt dersom minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent i mer enn 4 uker.)

  3. Hvis permitterte har fri bil eller andre naturalytelser, er det viktig at NAV får beskjed om dette pga skattetrekk.  Ellers er sjansen stor for restskatt.

  4. Gi informasjon til ansatte om at de må registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger elektronisk hos NAV, https://www.nav.no/Dagpenger

  5. Arbeidsgiver har 15 dagers lønnsplikt.  Hvis permitteringen er 100% vil lønnsplikten være 15 dager, hvis 50% vil lønnsplikt være 30 dager, etc.

  6. Kontakt NAV ved bruk av Chat-funksjonen på NAV’s hjemmeside for generell informasjon

  7. Eventuelt personlig oppmøte hos NAV må avtales på telefon 55 55 33 33

  Aansettelse under permittering

  Ut ifra vanlige regler kan en som er permittert tas inn i arbeid hos arbeidsgiver igjen.  Dette må avtales skriftlig og tydelig fremkomme i avtalen at dette er midlertidig.  Arbeid kan foregå i inntil 6 uker uten at permitteringen er brutt.  Inntil 6 uker er ment å være i sammenheng og ikke en total av enkeltstående arbeidsdager. Vedkommende må da skrive på meldekortet hvor mye som er arbeidet.  Han vil da ikke få dagpenger for disse dagene, men skal selvfølgelig ha lønn fra arbeidsgiver.  Når oppdraget er ferdig går vedkommende direkte over på dagpenger igjen, uten opphold.

  Ferie og feriepenger

  Avtalt ferie kan ikke forlanges endret på grunn av avlyst feriereise.  Man kan selvfølgelig endre ferietidspunkt hvis man blir enige med arbeidsgiver om det. Feriepenger kan ikke utbetales med mindre den ansatte de facto tar ut ferie.  Ferieloven gir ingen hjemler for å fravike dette prinsippet.  Det er heller ikke lov å betale lønn for feriedager som ikke er tatt ut. Hvis ferie blir tatt ut, f.eks. i permitterings-tiden, må den permitterte oppgi ferie på meldeskjema til NAV.  Utbetaling fra NAV blir da stoppet i ferietiden og feriepengene dekker lønnstapet.

  Sykepenger

  Regjeringen oppfordrer arbeidsgiverne om å godta egenmelding i hele karanteneperioden. Husk at vi må ha skriftlig egenmelding, enten elektronisk eller på papir, som dokumentasjon på sykdom. I utgangspunktet kreves det sykemelding, men kan være svært vanskelig å få til i disse tider. Sykemelding uten personlig undersøkelse kan godtas i de tilfeller der pasienten har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Arbeidsgiverperioden er fremdeles 16 dager ved sykdom.  Egenmeldinger teller med i denne perioden, også karantene. Inntektsmelding sendes inn via Altinn som vanlig. Blir ansatt sykemeldt under permittering er det viktig at vedkommende gir beskjed til lønnsavdelingen, slik at inntektsskjema blir innsendt og sykemeldingen behandlet.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.