Opprette holdingselskap: Hvorfor og hvordan?

  Det å opprette holdingselskap har noen fordeler, spesielt med tanke på fleksibilitet i forhold til skatt, utbytte, investeringer, risikospredning og fremtidig salg. Har aksjeselskapet du eier ambisjoner om vekst i nær fremtid? Eier du aksjer i flere selskaper eller er på utkikk etter nye investeringer? Da kan det å opprette et holdingselskap være noe du bør vurdere – i alle fall gjøre deg kjent med de fordelene og ulempene et holdingselskap medfører.

  Hva er et holdingselskap?

  Et holdingselskap er ikke en egen selskapsform, men et ordinært aksjeselskap som ikke har andre formål enn å eie aksjene i ett eller flere andre selskaper. Det vil si at det vanligvis ikke er drift eller produksjon i selskapet, men et rent eierselskap som skal forvalte verdiene i de andre selskapene.

  Hvem bør ha holdingselskap?

  Et holdingselskap kan eies både av én eller flere personer. Formålet med å opprette holdingsselskap er det samme, å kunne disponere egne eierandeler/aksjer i andre selskaper. Et holdingselskap blir en slags buffer eller et mellomledd mellom ditt eget private selskap og driftsselskapet. Dette gir deg noen fordeler, som vi kommer tilbake til litt senere.

  La oss ta et eksempel.

  To gründere, Line og Tom, går sammen for å starte selskapet Eiendomssalg AS. De velger å ikke eie aksjene privat, men igjennom selskapet Eiendom Holding AS, der de eier 50% hver. De har hver sitt private (investerings-) aksjeselskap, Lene AS og Tom AS. Da vil selskapsstrukturen se slik ut:

  Opprett-holdingselskap-komplisert-struktur

  Dersom holdingselskapet eier 50% eller mer av et selskap sine aksjer, kalles dette andre selskapet for et datterselskap av holdingselskapet. Så i dette eksemplet er Eiendomssalg AS et datterselskap av Eiendom Holding AS.

  Hvorfor bør du opprette holdingselskap?

  Det er åpenbart en risiko forbundet med det å drive egen virksomhet. Uforutsette ting kan skje, og det er ingen garanti for fremtidig suksess. En holdingstruktur kan være med å redusere personlig risiko for gründer og andre eiere. Dette skyldes at aksjeselskapsformen har begrenset ansvar til det aksjonærene har skutt inn i selskapet. En riktig oppsatt holdingmodell vil redusere risikoen for at all virksomhet går over ende om en delvirksomhet svikter.

  Redusere risiko

  I eksempelet over velger Line og Tom å eie selskapets aksjer igjennom å opprette et holdingselskap, og ikke privat.

  Eier du også flere selskaper vil en holdingstruktur sørge for at ikke alle selskapene rives over ende, dersom et av de skulle gå konkurs.

  Hvis våre gründere, Line og Tom, ønsker å satse på nye forretningsområder og starter selskapet Eiendomsutleie AS vil strukturen se slik ut som vist under. Og dersom Eiendomsutleie AS går dårlig, kan de velge å avvikle dette uten at dette påvirker Eiendomssalg AS.

  Opprett-holdingselskap-enkel-struktur

  Skattefritt utbytte

  Et holdingselskap gir stor grad av fleksibilitet, og spesielt ved utbytte eller salg med gevinst er det skattemessig gunstige fordeler.

  Dersom du mottar utbytte som privatperson, må du betale 30,5% skatt av dette med én gang. Etter fritaksmetoden, vil ikke et aksjeselskap skattlegges av aksjeutbytter og aksjegevinster på samme måte.

  Det betyr at hvis du eier selskapet ditt gjennom et holdingselskap og ønsker å ta ut et utbytte, behøver du ikke betale skatt av dette så lenge du ikke fører over dette til deg selv. Et skattefritt utbytte gjør at du for eksempel kan etablere andre selskaper og gjøre investeringer som lar deg spre risikoen i din portefølje.

  Det betyr at Line og Tom kan kanalisere overskudd opp til morselskapet Eiendom Holding AS, og f.eks. benytte midlene til å investere i ny virksomhet – uten at det utløser beskatning.

  På denne måten utsettes skatten. Samtidig kan man investere midlene inn i et nytt selskap med ny virksomhet, som da fjerner eller reduserer risikoen ved å drive dette i samme selskap.

  En holdingstruktur tillater også at en kan slippe inn andre eiere f.eks. i ett av datterselskapene, men selv beholde samme eierskap i holdingselskapet. Ved privat eie vil en slik transaksjon kunne utløse en skattemessig gevinst.

  Når holdingselskapet eier ett eller flere andre selskaper, (og dermed utgjør et konsern), kan penger, driftsmidler eller aktiva overføres mellom selskapene. Dette kalles et konsernbidrag, og forutsetter at morselskapet eier mer enn 90 % av aksjene i datterselskapet. I tillegg må det være enighet blant aksjonærene på en generalforsamling. Den totale skatteregningen i konsernet kan altså minkes ved at overskuddsselskaper gir konsernbidrag til underskuddsselskaper.

  Salg av virksomheten

  På et tidspunkt kan det bli aktuelt å selge virksomheten. Dersom du selger aksjer i et AS som du eier privat, må du betale skatt på gevinsten. Men dersom Line, som eier sine aksjer via holdingselskapet Eiendom Holding AS får gevinst på sitt salg, vil gevinsten innenfor fritaksmetoden fortsatt være skattefri og kan reinvesteres (på samme måte som i eksempelet med utbytte).

  Hvordan opprette holdingselskap?

  Det å opprette et holdingselskap for oppstartselskaper er en ganske enkel prosess, men kan fort være mer komplisert hvis virksomheten allerede er i gang.

  Vi i VIEW har omfattende erfaring med å rådgi både i Line og Tom sin situasjon, og i de mer kompliserte igangværende virksomhetene der fallgruvene kan være langt flere – men gevinstmulighetene ofte desto større.

  Oppstartselskaper

  Du starter faktisk et holdingselskap på akkurat samme måte som å starte aksjeselskap. Det betyr at du må ha et navn, et formål og minimum aksjekapital på 30.000 kroner. Etter at du har fått ordnet stiftelsesdokumenter og et organisasjonsnummer, har du i praksis et holdingselskap. Dette er den aller enkleste måten å opprette et holdingselskap på, men det forutsetter også at du ikke allerede har et driftsselskap som er privat eid og utløser skatteposisjon ved salg til et holdingselskap.

  Driftsselskapene etableres i disse enkle tilfellene etter at holdingselskapet er etablert, enten ved å stifte datterselskap, eventuelt at det gjøres investeringer i andre selskaper via holdingselskapet.

  Igangværende virksomhet

  Det er også store muligheter for skattefritt å komme i en holdingposisjon også ved igangværende virksomhet. Altså for selskaper som allerede er i drift.

  Dette skjer ofte igjennom en trekantfusjon mellom allerede etablere selskaper til en konsernstruktur, eller ved en kombinasjon av både fisjoner og fusjoner. Det er flere måter å etablere en holdingstruktur på, alt ettersom hvilke interesser og fremtidsplaner eierne har og hvordan eierskapet er sammensatt.

  Å endre en etablert eierstruktur til holdingmodell kan ofte ta en del tid. Det er derfor lurt å få vurdert dette i god tid før man kommer i en situasjon med mulig salg av virksomheten, eller har overskudd om ønskes reinvestert i stedet for å tas ut som utbytte til privat bruk.

  Vi snakker ofte med bedriftseiere som er usikre på hvordan de skal gå frem på best mulig måte, for både å unngå fallgruvene, men også få fordelene. Vår rolle er å synliggjøre de ulike alternativene, og deretter sørge for at prosessen går riktig og effektivt for seg.

  Fordi etterspørselen etter denne typen kompetanse har økt fra våre kunder, har vi fått noen “Holding-spesialister” i VIEW. Dersom du ønsker råd eller “best practice,” setter vi deg gjerne i kontakt med en av våre eksperter. Det kan fort lønne seg.

  Ta kontakt med oss dersom du vurderer om du bør opprette holdingsselskap.

  Det å opprette holdingselskap har noen fordeler, spesielt med tanke på fleksibilitet i forhold til skatt, utbytte, investeringer, risikospredning og fremtidig salg.

  Ofte stilte spørsmål

  Hva er formålet med holdingselskap?

  Et holdingselskap er et aksjeselskap, men har en passiv rolle. Det betyr at et holdingsselskap ikke er et driftselskap, og skal bare brukes til å eie aksjer i andre selskap.

  Hvordan starte et holdingsselskap?

  Du trenger stiftelsesdokumenter som inneholder et navn, et formål og minimum aksjekapital på 30.000 kroner. Aksjekapitalen betales inn på holdingselskapets konto, og stiftelsesdokumentene signeres. Da kan du registrere holdingsselskapet i Brønnøysundregisteret, og vente på ditt organisasjonsnummer.

  Hva koster det å starte et holdingselskap?

  De basic kostnadene er aksjekapitalen du må ha på 30 000kr, og et etableringsbegyr til Brønnøysundregisteret på i underkant av 6000kr. Vi hjelper resten av prosessen gratis, og kan ta oss av innsending av dokumenter osv. Les mer her: https://go.noknokregnskap.no/starte-as

  Kan et holdingselskap etableres i ettertid?

  Ja, det kan det, men det blir mer kostbart. Derfor velger mange å etablere en holdingsstruktur tidlig i oppstartfasen av selskap. Ta kontakt med oss, så ser vi om du kvalifiserer til å opprette dette skattefritt.

  Hva er “Armlengdeprinsippet”?

  Varer og tjenester som handles internt i et multinasjonalt selskap, må prises med markedspris. Det kan for eksempel være at du sender faktura fra ditt holdingsselskap, i stedet for å ta ut lønn fra driftsselskapet.

  Hvorfor starte et holdingselskap?

  Holdingselskap har fordeler med tanke på fleksibilitet i forhold til skatt, utbytte, investeringer, risikospredning og fremtidig salg. Du kan utsette skatt på utbytte, reinvestere gevinster skattefritt og spre risiko i din egen portefølje.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.