Skatt på utbytte for aksjeselskap og privatpersoner

  Både selskaper og privatpersoner må betale skatt på utbytte på et visst tidspunkt. Vi oppsummerer hvilke regler som gjelder i hvilke scenarioer.

   

  Skatt for aksjeselskap

  Aksjeselskaper i Norge er underlagt selskapsskatt. Dette er en skatt som betales av selskapets overskudd. Skattesatsen for aksjeselskaper i 2023 er på 22%.

  Skatten, som kalles forskuddsskatt, skal imidlertid ikke betales før året etter at overskuddet er opptjent.

  Det betales først forskudd i 2-terminer i februar og april. Endelig oppgjør skjer i oktober og er basert på levert skattemelding.

  Selskapet betaler ikke skatt på utbytte det utdeler; skatten betales av mottakeren av utbyttet.

  Når et aksjeselskap har overskudd, kan det velge å utbetale dette som utbytte til aksjonærene. Utbytte skattlegges på aksjonærens hånd, og skjermingsfradraget (som vi forklarer lengre ned i artikkelen) kan anvendes for å redusere skatten på utbyttet.

   

  Video forsidebilde

   

  Utbytte via et holdingselskap – igjennom fritaksmetoden

  Dersom du eier dine aksjer igjennom et Holdingsselskap vil mottatt utbytte i holdingselskapet være unntatt fra beskatning. Dette kalles fritaksmetoden (aksjeselskaper kan motta aksjegevinster og aksjeutbytter uten at dette utløser skatt).

  Utbytte fra holdingselskapet til eieren privat vil utløse beskatning.

   

  Skatt på utbytte til privat bruk

  Dersom du skal ta ut utbytte til privat bruk må du betale skatt. For inntekståret 2023 er denne skatten på 37,84%.

   

  Skatt på utbytte for å dekke formueskatten

  Dersom du vil benytte utbytte til å betale formueskatten, må du betale en formueskattesats i tillegg.

  Formuesskattesatsen er i dag på 1 % for formue som overstiger kr 1,7 millioner og opptil kr 20 millioner. Når formuen går over 20 millioner, øker satsen til 1,1 pst.

  Et eksempel

  Fordi den effektive skattesatsen på privat utbytte er 37,84%, må du legge til denne i tillegg til formueskattesatsen.

  Det vil si at skal du finansiere en formuesskatt på kr 200 000, må du ta ut kr 321 750 i utbytte for å ende opp med kr 200 000 etter at utbytteskatten er betalt.

  Utregning: 200 000/(100%-37,84%)) = 321 750 kr

  Utbytte og skjermingsfradrag

  Skjermingsfradrag er en fradragsordning som har til hensikt å unngå dobbeltbeskatning. Når et selskap tjener penger, betaler det selskapsskatt på overskuddet. Når selskapet deretter utdeler dette overskuddet som utbytte til aksjonærene, skal aksjonærene betale skatt på utbyttet.

  Skjermingsfradraget sikrer at en del av dette utbyttet ikke blir beskattet hos aksjonæren.

   

  Beregning av skjermingsfradrag

  Skjermingsfradraget beregnes hvert år for hver enkelt aksje du eier. Fradragsbeløpet avhenger av skjermingsrenten (fastsatt av skattemyndighetene), antall aksjer du eier, og aksjens skjermingsgrunnlag ved inngangen til inntektsåret. Skjermingsgrunnlaget er som regel det du betalte for aksjen, med tillegg av eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år.

   

  Anvendelse av skjermingsfradrag

  Når du mottar utbytte, kan du trekke fra skjermingsfradraget fra det mottatte utbyttet før du beregner skatt på utbyttet. Hvis skjermingsfradraget er større enn det mottatte utbyttet, overføres det ubrukte fradraget til påfølgende år. Dette kan også benyttes ved realisering av gevinst ved salg av aksjen.

   

  Skatt på utbytte med skjermingsfradrag

  Etter at skjermingsfradraget er trukket fra utbyttet, skattlegges resten av utbyttet som vanlig inntekt. Skattesatsen for utbytte og kapitalgevinst fra aksjer varierer, men er generelt høyere enn skattesatsen for vanlig inntekt.

  Et eksempel

  Anta at du mottar 10 000 NOK i utbytte, og at ditt skjermingsfradrag for disse aksjene for året er 3 000 NOK. Da vil 7 000 NOK av utbyttet være skattepliktig.

  Skjermingsfradraget er en fordelaktig ordning for investorer da det reduserer skattebyrden på utbytte og kapitalgevinster, og oppmuntrer til langsiktig investering i aksjemarkedet.

  Det er imidlertid viktig å holde god oversikt over skjermingsgrunnlag og utregning av skjermingsfradraget for korrekt skatteberegning.

   

  Trenger du hjelp?

  Vi hjelper våre kunder håndtere skattemessige spørsmål i forhold til utbytte. Ta kontakt med oss i skjemaet nederst i artikkelen, dersom du trenger hjelp!

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.