Hvordan verdsette et selskap?

  Hva er selskapet mitt verdt? er et spørsmål som dukker opp når aksjer eller verdier i selskapet skal kjøpes, selges eller overdras. Formålet med å verdsette et selskap handler om å finne en antatt omsetningsverdi i markedet.

  Hvorfor få en verdsettelse av selskapet?

  • salg av selskapet
  • fusjon eller en fisjon
  • emisjon og beregning av emisjonskurs
  • utløsning av minoritetsaksjonærer
  • kredittvurdering – vurdering av pant i aksjer
  • bedriftens vurdering av egen verdiutvikling
  • låneprosess i banken eller en bedre rente på eksisterende lån
  • deling av eiendeler under f.eks. en skilsmisse eller et dødsfall
  • i forbindelse med en børsnotering
  Hvordan verdsette et selskap

  Metoder for å verdsette et selskap

  Det finnes ikke en riktig måte å verdsette et selskap på, da dette avhengig er av blant annet bransje, informasjonsgrunnlag og selskapets nåværende situasjon. Ingen selskap er like og må derfor vurderes individuelt.

  Et selskap er til syvende og sist verdt det markedet er villig til å betale for det. Men, vi skal gi deg en forklaring på de mest brukte metodene for å verdsette et selskap, og i hvilke situasjoner disse kan brukes.

  1. Sammenlignbare transaksjoner

  Aller først. Ved å se på prisen som andre selskaper i samme bransje har blitt solgt for, kan du få en ide om hva selskapet er verdt. For å gjøre dette må du finne andre selskaper i samme bransje, med lignende størrelse og driftsprofil, og sammenligne deres priser.

  Dette krever imidlertid tilgang til informasjon om andre transaksjoner, og vil ikke utelukkende være godt nok for en god verdsettelse. Men, det kan danne et grunnlag, når du videre bruker en eller flere av metodene nedenfor for å verdsette et selskap.

  2. Verdsettelse basert på kontantstrøm og inntjeningsevne

  Dette er den aller vanligste metoden, men også den vanskeligste. Denne metoden handler om å legge kontantstrømmene til grunn i beregningene, både historiske og forventede.

  Kontantstrømmen kan måles ved å se på selskapets inntekter, overskudd og fortjenestemarginer over tid. Kontantstrømmen og inntjeningsevnen kan brukes til å beregne selskapets fremtidige inntjening, for å sette en nåverdi på fremtidige kontantstrømmer. Dette er en metode som er vanskelig å gjøre presis, fordi det ofte er vanskelig å forutse hvor mye selskapet vil tjene i fremtiden, som for eksempel i start – ups.

  Fremtidig vekstpotensial er en viktig faktor å vurdere når selskapet skal verdsettes, og det kan være lurt å se på historiske veksttall og fremtidige vekstplaner i form av nye produkter, tjenester eller markeder det planlegges å utvide til.

  Selskaper med sterke konkurransefordeler, som patenter, unik teknologi eller sterke merkevarer, kan være verdt mer enn selskaper uten slike fordeler. Disse fordelene kan gi selskapet et konkurransefortrinn og gi det muligheten til å opprettholde høye inntjeningsnivåer over tid.

  For best mulig resultat bør du ta stilling til:

  • Hvilken periode som legges til grunn
  • Har vi nok informasjon som grunnlag, for eksempel ved budsjetter og en tenkt prognoser
  • Hvordan skal kontantstrømmene beregnes? Fremtidige inntekter, kostnader, investeringer, og risikojusteringer
  • Sett opp scenarioer for fremtidige kontantstrømmer
  • Til slutt er risikoen også en viktig faktor å vurdere når du verdsetter et selskap. Dette inkluderer økonomisk risiko, juridisk risiko og andre risikofaktorer som kan påvirke selskapets inntjeningsevne i fremtiden

  3. Verdsettelse basert på eiendeler og balansen

  Å verdsette et selskap gjøres ofte ikke utelukkende på en metode, men gjerne i kombinasjon av flere. En verdivurdering basert på kontantstrøm, suppleres ofte med å også se på selskapets eiendeler og balanse i regnskapet.

  Denne metoden tar utgangspunktet i selskapets balanse og på hva selskapet har bygd opp av verdier gjennom det de allerede har prestert. Vi ser på de enkelte balansepostene og vurderer disse til virkelig verdi.

  Dette er en metode som vanligvis brukes der selskapets fremtidig er usikker, det er vanskelig å spå fremtidig inntjening eller hvor de enkelte eiendelene kan identifiseres og verdsettes separat. Dette kan også være en nyttig metode hvis selskapet har betydelige eiendeler som ikke reflekteres i inntjeningen eller kontantstrømmen.

  Det kan for eksempel handle om sårbarhet innad i bedriften med tanke på arbeidskapasitet, fremtidig usikkerhet i en bransje eller store eiendeler som ikke påvirkes av driften.

  En sunn balanse indikerer at selskapet har en solid økonomisk base og kan fortsette å vokse.

  Hvordan går du frem?

  • Ta utgangspunkt i de faktiske verdiene i selskapet ved å gjøre om balansepostene til virkelig verdi
  • Dette omfatter vurderingen av håndfaste eller mindre håndfaste ting.
  • Materielle verdier som produksjonsutstyr, varelager og lokaler eller immaterielle eiendeler som for eksempel patenter, varemerker eller verdien av børsaksjer.
  • Det er viktig å huske på eiendeler bokføres etter anskaffelseskost, mens verdien i verdsettelsen skal settes i forhold til dagens takst.
  • Derfor skal alle balansepostene justeres til virkelige verdi per dags dato, for å få en korrekt verdi for verdsettelsen.

  4. Verdsettelse basert på markedsverdi (børsnoterte selskap)

  Markedsverdien av et selskap kan måles ved å se på selskapets aksjekurs, antall utestående aksjer og markedsverdien av lignende selskaper i samme bransje. En høy markedsverdi kan indikere at markedet har stor tro på selskapets fremtidige vekstpotensial.

  For børsnoterte selskap gjøres en verdsettelse som basert på markedsverdien. Det er flere forhold som er med å påvirke selve børsverdien på et selskap, blant annet konkurranse om å få kjøpe selskapet, fremtidige forventinger til inntjening og rammeavtaler osv.

  Der børsen utgjør markedsplassen for kjøp og salg av aksjer som er børsnotert,
  representerer børskurs en markedsverdi per aksje. Dette gjør det imidlertid enklere å finne markedsverdien og verdsette et selskap.

  5. Til slutt

  En verdsettelse av et selskap er ikke en nøyaktig vitenskap, og ulike metoder kan gi forskjellige verdier. Derfor er det er viktig å huske at ingen av disse faktorene alene gir en fullstendig verdivurdering av et selskap. For å få en mer nøyaktig verdivurdering, bør du ta hensyn til flere av disse faktorene og bruke en kombinasjon av beregningsmetoder.

  I noen tilfeller vil en due diligence også være nødvendig for den juridiske biten. Når bilde blir komplekst, er det lurt å alliere seg med en profesjonell, allsidig og nøytral aktør som kan hjelpe deg med å se helheten.

  Aktøren du velger til å gjøre en verdivurdering av selskapet ditt bør ha en streng policy i forhold til antikorrupsjon, være upartisk, faglig dyktig og erfaren.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.