Vurderer du bonus til ansatte? Dette må du vite

  Å innføre incentivordninger og bonus til ansatte er som regel populært, men det kan fort bli trøbbel om det ikke gjøres riktig. Her får du en innføring i alt du må vite om bonusordninger til ansatte.

  Nyere forskning gjort ved NHH viser at bonusordninger fungerer. Det er prestasjonsfremmende, i tillegg til at det tiltrekker gode medarbeidere og reduserer bedriftens risiko. Derfor er det ikke rart at det stadig blir flere som benytter slike ordninger på arbeidsplassen. Men det er en del ting du bør vite får du går i gang med dette.

  Det er en del regler du må overholde, som kan få kjedelige konsekvenser for både arbeidstaker og arbeidsgiver dersom du ikke gjør det. Baksmell på skatten, uenigheter om utbetaling og misfornøyde ansatte er bare noen av situasjonene som kan oppstå. Dette kan fort medfører at bonusordningen vil fungere mot sin hensikt.

  Hva er bonus og hvordan føres det i regnskapet?

  Bonus kan komme i flere former, blant annet resultatbonus, deling av virksomhetens overskudd, tantieme (en andel av firmaets nettooverskudd som utbetales til CEO, høyere funksjonærer, styremedlemmer etc.) eller gratiale (en gave i form av penger som gis utenom ordinær lønning, for eksempel ved å ha oppnådd et visst resultat).

  Skatteetatens veiledning for bonus presiserer imidlertid at prosentlønn, provisjonsordninger, akkordlønn og honorarer ikke regnes som bonus.

  Bonus sees på som lønn

  Bonus er en ytelse som er trekkpliktig, og skal føres opp sammen med annen lønnsinntekt den måneden beløpet blir utbetalt til arbeidstaker. Beløpet skal også inngå som en del av feriepengegrunnlaget, da regelen sier at alle utbetalinger som er et resultat av en gitt arbeidsinnsats skal være med på å danne grunnlaget for feriepenger. At regelen sier at bonus skal ses på som lønn, medfører også at arbeidsgiver skal beregne arbeidsgiveravgift av beløpet.

  Aksjeopsjoner

  En bonusordning i form av aksjeopsjoner eller andre ordninger som ikke krever direkte arbeidsinnsats skal være unntatt beregning av feriepenger. Har den ansatte bonus i form av aksjeopsjoner, vil hovedregelen være at det ikke skal skattes av disse opsjonene før de utøves. Det er riktignok enda flere måter å gjøre dette på. Ta kontakt og spør oss nærmere om regler rundt bonusordninger i form av medeierskap her.

  Pensjonsgrunnlag

  Bonusen skal i all hovedsak også inngå som en del av pensjonsgrunnlaget, men dette er en beregning den enkelte arbeidsgiver må gjøre basert på lønnssituasjonen til den ansatte. Utgjør bonus en betydelig del av lønnen skal det inngå som pensjonsgrunnlag. En bonus som for eksempel gis ved et spesielt godt år for bedriften resultatmessig, kan derfor havne inn under unntaksbestemmelsen i loven. Da frafaller kravet om at beløpet er en del av pensjonsgrunnlaget.

  Hvordan kan du bruke bonusordninger?

  Bonus og incentiver er ment å motivere og skape en ekstra driv til å jobbe hardere, for å oppnå økt verdiskapning for bedriften. Akkurat hva som er driverne bak økt lønnsomhet vil variere fra bedrift til bedrift. På samme måte må hver bedrift ta en subjektiv vurdering av hva slags bonusordning som skal være gjeldende.

  Hvem skal det være for?

  En bonusordning kan rette seg mot alle de ansatte, mot grupper og avdelinger eller helt ned på individnivå. En bonus som kun er basert på den enkeltes innsats, vil kunne fungere godt for den ansattes følelse av selvbestemmelse og arbeid mot å nå målet. Samtidig kan det gå på bekostning av lagfølelsen og evnen til å samarbeide med andre.

  På den annen side kan en bonus som utløses av et mål satt for en hel avdeling gjøre at enkelte vil «surfe» på andre og la noen få trekke hovedvekten av arbeidet for å nå målet. Løsningen på dette kan være en form for kombinasjon av individuelle og felles målsetninger – dog er dette noe hver enkelt bedrift må evaluere.

  Løpende status

  For å holde interessen ved like underveis i arbeidet mot utløsing av bonus, er det viktig å gi jevnlige oppdateringer på hvordan man ligger an. Gjør det derfor enkelt å finne frem til tallene som gir status, eller sørg for å legge frem informasjonen på andre måter med jevne mellomrom. Det er også viktig at den ansatte vet hva som skal til for å oppnå bonusen, slik at det ikke oppleves som en umulig oppgave. En bonusordning skal til syvende og sist være hensiktsmessig for å oppnå den ønskede effekten, og løsningen er nødt til å gjenspeile dette.

  Viktige punkter å ha tenkt gjennom

  Tenk gjennom hva du vil oppnå med bonusordningen og hvordan dere skal gjøre det i praksis. Er målet å jobbe jevnt over godt, eller å belønne perioder med større innsats, godt driftsresultat og/eller bestemte milepæler? Skal bonusen være en del av den originale lønningen, eller skal det fungere som noe virkelig ekstraordinært som er vanskelig å oppnå?

  Realistiske mål

  For en selger med lav grunnlønn og størst andel bonusbasert inntekt, vil det være helt vesentlig at det er realistiske mål som er satt for å få utløst bonusen. Er derimot grunnlønnen god nok, kan man bruke bonus som et svar på en helt eksepsjonell innsats fra de ansatte.

  Bonusen skal være realistisk og mulig å oppnå. Krever den for mye av de ansatte vil den kun ha motsatt effekt og skape misnøye. Videre må man tenke gjennom løsninger for hvordan et eventuelt fravær vil påvirke utbetaling av bonus, samt de som er i permisjon. Her gjelder særskilte regler utviklet av likestillings- og diskrimineringsombudet. Sett deg inn i reglene og ta gjerne kontakt med oss i VIEW for å få svar på eventuelle spørsmål og profesjonell veiledning videre. Vi holder oss alltid oppdatert på dagens gjeldende lover og regler.

  Et godt forarbeid er nøkkelen til en velfungerende bonusordning

  Bonusavtalen er nødt til å være forankret skriftlig. For å unngå problemer og uklarheter i etterkant av at en bonusordning har blitt innført, er det viktig at avtalen inneholder minst disse punktene:

  • Kriterier for bonus med vurderingsvilkår
  • Utbetalingstidspunkt
  • Konsekvenser ved arbeidstakers fravær eller permisjon
  • Konsekvenser ved eventuell virksomhetsoverdragelse
  • Konsekvenser ved opphør av arbeidsforholdet
  • Bonusavtalens varighet
  • Feriepenger og pensjonsgrunnlag
  • Arbeidsgivers mulighet til å endre underveis
  • At bonus ikke er noe som garanteres, men at det er en variabel ytelse

  Har du spørsmål, ønsker veiledning eller vil ha tips om hva dere kan gjøre for å skape økte incentiver i din bedrift? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne.

  bonus til ansatte

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.