Covid: Våre tips til deg i disse tider

  Det er nesten ufattelig å forstå hvor fort ting har gått den siste tiden og hvor store endringer vi har måttet tilpasse oss på utrolig kort tid. Kanskje er det feil å si at man har måttet tilpasse seg. Mer riktig er det nok at de aller fleste står midt i en omstillingsprosess man ikke var forberedt på og definitivt ikke ønsket.

  Ting blir små i det store bildet og det viktigste er at du følger oppfordringene til helsemyndighetene og tar godt vare på de rundt deg. Det er behov for et samhold i perioden med usikkerhet vi er godt på vei inn i. Jeg skal ikke bruke mer tid på omstendighetene nå, for det er på tide å bli praktiske.

  Som leder eller bedriftseier har du antagelig flere spørsmål enn svar akkurat nå. Før vi går inn i detaljene vil jeg at du skal huske på at det kommer en tid etter denne krisen. Det kommer en periode hvor hverdagene er tilbake til det normale. Måten du håndterer dine ansatte, eller hvordan du kommuniserer med kunder og leverandører vil bli husket.

  I VIEW Group jobber vi for å gi våre kunder superkrefter innenfor økonomisk virksomhetsstyring, og har hatt som mål at alle våre kunder får innsikt og oversikt i sanntid. Dette gir økt kontroll og bedre beslutningsgrunnlag for virksomheten. Selv om vi gjerne tar alt ansvaret for oppgavene ønsker vi sterkt at våre kunder også involverer seg i økonomien sin.

  Ikke stopp!

  …med mindre du må. Det er nå du skal vise markedet at du er tilstede ved å være tett på kundene dine. Har du kunder det er lenge siden du har snakket med? Ta kontakt og sett av litt tid til å snakke med kundene dine.

  Dine ansatte vil også oppleve usikkerhet, og kanskje er de blitt litt mindre produktive etter dere innførte hjemmekontor. Pass på at dere møtes digitalt daglig og at du får en status på hvordan de har det og hva de driver med.

  Gjeld

  I nedgangstider er det spesielt viktig for virksomheten å finne riktig balanse mellom kortsiktig og langsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld, med liten eller ingen sikkerhet, er normalt dyrere enn langsiktig gjeld med pantesikkerhet i fast eiendom eller andre formuesobjekter. Har bedriften uforholdsmessig mye kortsiktig gjeld bør den vurdere om noe av gjelden kan gjøres om til langsiktig gjeld ved å stille bedre sikkerhet. Har man for eksempel en eldre takst som ikke reflekterer verdien av virksomhetens eiendeler i dag, bør man vurdere å innhente en ny takst som eventuelt kan gi bedre vilkår hos långiver.

  Det er veldig lurt å holde tett dialog med banken hvis likviditeten er presset, og det for eksempel er nødvendig med betalingsutsettelse på lån. I tilfeller der selskapet har gjeld til aksjonærer bør en også vurdere om slik gjeld helt eller delvis kan konverteres til egenkapital for å styrke denne.

  Varelager

  I tider med god likviditet er har mange virksomheter et begrenset søkelys på sammensetningen av varelageret, slik at det over tid bygger seg opp en altfor stor varebeholdning. En slik overskuddskapasitet er kostnadskrevende for bedriftene siden den binder kapital og reduserer likviditeten.

  Spesielt i nedgangstider er det derfor viktig å redusere den delen av lageret, som har lav omløpshastighet. For mange er et alternativ å redusere prisen på disse varene for å få dem solgt, og dermed frigjøre kapital og bedre likviditeten, fremfor å satse på en bedre pris langt inn i fremtiden.

  Et annet tiltak på kort sikt er å sjekke om avtaler eller forhold til leverandører gjør det mulig å returnere varer man har for mye av. Det kan også være aktuelt at leverandøren holder varelageret og sende varene direkte til kunden ved bestilling. Uansett bør virksomheten, gjerne i samarbeid med regnskapsfører, gå igjennom rutiner rundt bestilling, varemottak, lagring, uttak og transport, for på denne måten å legge en strategi for optimalisering av varelageret over tid.

  Reduksjon av driftskostnadene

  I tøffe tider vil ofte en intensivering av markedsbearbeidingen være nødvendig for å opprettholde omsetningen. For mange bedrifters vil det imidlertid være minst like viktig å redusere kostnadene. I tiden fremover vil derfor flere virksomheter ha fokus på riktig bemanning og vurdere både oppsigelser og permitteringer, i kombinasjon med tiltak som kan effektivisere driften. I tillegg vil det i enhver bedrift være en rekke varekjøp og småutgifter som til sammen kan utgjøre store beløp. For en rekke bedrifter kan derfor en periodisk gjennomgang av kostnadsstrukturen være et viktig bidrag til å oppnå økt lønnsomhet og bedret likviditet.

  Investeringer og salg av anleggsmidler

  For noen bedrifter kan det være riktig å satse og foreta investeringer også i nedgangstider, slik at bedriftene er godt posisjonert når utviklingen snur. I nedgangstider bør man imidlertid være særlig påpasselig med at alle investeringer gjøres ut fra bedriftsøkonomiske vurderinger. Investeringer som ikke er nødvendige bør settes på vent.

  Som et generelt utgangspunkt bør investeringer som ikke gir umiddelbar avkastning utsettes, da dette kun er med på å binde opp virksomhetens eventuelle egenkapital og handlefrihet. Av samme grunn kan det være lønnsomt for bedriften å selge anleggsmidler som ikke skaper omsetning. Utover at salget skaper økt likviditet, kan det også redusere direkte utgifter som renter, forsikring, vedlikehold, drivstoff med videre. Det kan også være aktuelt å vurdere potensialet med å frigjøre kapital ved å se på leie fremfor å eie.

  Forholdet til leverandører og kunder

  For å sikre en god kontantstrøm bør bedriften vurdere å søke om lengst mulig betalingstid hos kreditorer og leverandører. Samtidig må bedriften optimalisere egne kundeinnfordringer ved å etablere gode rutiner for fakturering, kredittid til kunder og innkreving.

  I nåværende situasjon må en forvente at kunders betalingsevne kan være svekket i forhold til det en tidligere har lagt til grunn. Flere konkurser og tap på fordringer, som for kort tid siden ikke var sannsynlig, kan ikke utelukkes.

  Alle nye kunder må kredittsjekkes og eksisterende må sjekkes jevnlig. Som et minimum bør den næringsdrivende sjekke kunder for eventuelle betalingsanmerkninger.

  Fakturering bør skje så raskt som mulig. Helst allerede ved levering. Det viser seg at det er vanskeligere å få inn utestående jo lenger tid som går mellom levering av varer og tjenester og utsendelse av faktura.

  Forskuddsbetaling må også vurderes, særlig for kunder som har kommet dårlig ut av en eventuell kredittsjekk. Mange bedrifter kan redusere kredittiden på utestående fakturaer. Selger bedriften produkter og tjenester via internett bør det etableres betalingsløsninger for online betaling. Det gir både økt likviditet og redusert risiko.

  Innfordringsrutiner

  Sørg for at innfordringsrutinene optimaliseres. Følg fordringsutviklingen nøye og vurder hver enkelt kunde individuelt. Det bør koste å betale for sent. Oppdater avtaler med klausuler om renter og gebyrer ved for sen betaling. Ta eventuelt en telefon til sene betalere, og ikke gjennomfør nye salg til kunder som ikke gjør opp for seg. Er likviditeten stram kan factoring være et alternativ, men det har også en kostnadsside. I tillegg har du kanskje et moderne ERP-system som gir deg mulighet til å selge fakturaer direkte fra systemet. Benytt deg av muligheten dersom du trenger likviditet.

  Ta kontakt med oss om du vil høre hva våre systemer er spesielt godt tilrettelagt for.

  Forskuddsskatt

  Det kan være lurt å søke om redusert forskuddsskatt, og vi har erfaring fra tidligere at man kan få tilbake forskuddsskatten man har betalt.

  Og du, i tilfelle du ikke fikk det med deg i starten av artikkelen:

  Måten du håndterer dine ansatte, og hvordan du kommuniserer med kunder og leverandører vil bli husket.​

  Trenger du hjelp?

  Ta kontakt for en uforpliktende prat.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.