Hvordan gjennomføre en vellykket emisjon?

  En emisjon handler om å øke selskapets kapital, og skjer vanligvis ved utstedelse av nye aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer fra et selskap.

  En vellykket emisjon krever nøye planlegging, klar kommunikasjon og en god forståelse av både markedet og potensielle investorer.

   

  10 tips på veien mot en vellykket emisjon:

   

  1. Definer formålet med emisjonen

  Er det for å skaffe kapital til ekspansjon, forskning og utvikling, gjeldsreduksjon, eller andre formål? Sørg for at formålet er tydelig kommunisert til potensielle investorer og danner grunnlaget for videre strategi.

  Video forsidebilde

   

  2. Vedta emisjonen

  For å gjennomføre en emisjon, må selskapets styre fremme et forslag og generalforsamlingen må vedta gjennomføringen eller gi fullmakt til styret om å gjøre det.

   

  3. Gjør en verdivurdering av selskapet

  En nøye vurdering av selskapets verdier er essensielt. Dette vil påvirke prisingen av de nye aksjene.
  Verdivurderingen bør reflektere selskapets nåværende økonomiske tilstand og fremtidige vekstpotensial.

  Anbefalt: Hvordan verdsette et selskap?

   

  4. Prising av aksjer

  Fastsett en passende pris for de nye aksjene. Prisen bør balansere behovet for å tiltrekke investorer med behovet for å ikke vanne ut eksisterende aksjonærers eierandeler for mye. For høy prising kan avskrekke investorer, mens for lav prising kan vanne ut verdien for eksisterende aksjonærer.

  Det finnes flere metoder for å prise aksjer. Prisen kan settes nær gjeldende markedspris for aksjen. Dette er en vanlig metode, spesielt for offentlige emisjoner. Denne tilnærmingen sikrer at nye aksjer ikke blir priset for høyt eller for lavt i forhold til hva markedet allerede vurderer selskapet til.

  Noen ganger settes emisjonsprisen lavere enn markedsprisen for å gjøre tilbudet mer attraktivt for investorer og sikre at emisjonen blir fulltegnet. En rabatt kan være nødvendig spesielt i urolige markeder eller hvis selskapet har presserende kapitalbehov.

  Prising av aksjer kan også skjer ved å bruke selskapets bokførte verdi, altså egenkapitalen delt på antall utestående aksjer, som et utgangspunkt for prisingen. Denne metoden kan være relevant for private emisjoner eller i situasjoner der markedsprisen ikke fullt ut reflekterer selskapets underliggende verdi.

  Prisen kan også fastsettes basert på en vurdering av selskapets fremtidige inntjeningspotensial. Denne metoden er ofte brukt i tilfeller der selskapet ikke har en lang historikk med offentlig handel eller der fremtidige utsikter antas å avvike betydelig fra historisk ytelse.

  Til slutt kan vi trekke frem at i private emisjoner, hvor aksjene tilbys til en begrenset gruppe investorer, kan prisen fastsettes gjennom forhandlinger mellom selskapet og investorene.

  Emisjonsprisen bør fastsettes på en rettferdig og balansert måte som ivaretar interessene til både eksisterende aksjonærer og nye investorer. Feilprising kan føre til ulike utfordringer, som svak investorinteresse eller misnøye blant eksisterende aksjonærer.

   

  5. Utarbeid et emisjonsprospekt

  Det må utarbeides et emisjonsprospekt som inneholder all relevant informasjon om emisjonen. Emisjonsprospektet må inneholder all relevant informasjon investorer trenger for å ta en informert beslutning.

  Inkluder detaljer om finansiell status, ledelse, markedsanalyser, risikoer og muligheter.

  Ha en klar, nedskrevet plan for hvordan de innsamlede midlene skal brukes. Investorer vil vite at deres kapital blir brukt effektivt og med et klart mål.

   

  6. Nå ut til investorer

  Å invitere investorer til å tegne seg for aksjer i selskapet er det neste steget i prosessen. Når du har en oversikt over investeringsbetingelser, kan du begynne å markedsføre prosjektet.

  Det finnes flere plattformer der du kan pitche din ide dersom du er en start-up.

  En engleinvestor er ofte en velstående person som investerer i en tidlig fase. Engleinvesteringer er ofte en hovedinntektskilde i starten for nye selskap, som gjerne foretrekker denne formen for investering.

  Crowdfunding er også et alternativ til å finne investorer, som for eksempel igjennom plattformene Seedrs, Kameo og Fundingpartner.

  Venture Capital og Privat Equity er fond som investerer i selskaper som ikke er børsnotert. Disse store aktørene kommer ofte på banen når selskapet stort og i vekstfase. Det er også vanlig å la ansatte kjøpe aksjer i bedriften.

  Eller kanskje passer en offentlig emisjon bedre for sitt selskap som er børsnotert.

  Uansett hvilke investorer du ønsker å nå ut til, er det viktig å finne noen som matcher dine mål, ambisjoner og kultur.

   

  7. Kommunikasjon med nåværende aksjonærer

  Har du allerede investorer? Husk å informer nåværende aksjonærer om emisjonen og deres rettigheter, som fortrinnsrett.

   

  8. Akseptert tilbud

  Når selskapet har fått en eller flere investorer som har akseptert tilbudet må de betale for aksjene. Dette kan gjøres gjennom bankoverføring eller ved å betale kontant.

  Aksjene registreres i selskapets aksjebok og investorene mottar aksjebrev som bekrefter at de eier aksjene.

   

  9. Etter emisjonen

  Emisjoner kan ha ulike effekter på et selskap og dets aksjonærer. For eksempel kan en aksjeemisjon føre til utvanning av eksisterende aksjonærers eierandel, siden det nå er flere aksjer i omløp. Samtidig kan emisjonen gi selskapet viktig kapital som kan brukes for videre vekst og utvikling.

  • Vurder hvordan emisjonen vil påvirke selskapets strategi og operasjoner på lengre sikt.
  • Planlegg for hvordan du skal kommunisere fremtidig progresjon til aksjonærene.
  • Hold investorer oppdatert om fremgang og hvordan midlene brukes. Dette kan bidra til å bygge langvarige relasjoner og tillit.

  Husk at en vellykket emisjon ikke bare handler om å skaffe kapital, men også om å etablere et langsiktig forhold til investorene. En transparent, godt planlagt og profesjonelt gjennomført emisjon kan styrke selskapets omdømme og legge grunnlaget for fremtidig suksess.

   

  10. Bruk av finansielle rådgivere

  I noen av disse stegene over, kan det vært lurt å rådføre seg med finansielle rådgivere. De kan gi verdifull innsikt, tilgang til investornettverk og hjelp med prising og strukturering. Og ikke minst for å sikre at emisjonen blir gjennomført på en effektiv, rettferdig og lovlig måte.

  Har du spørsmål? Ta kontakt med oss under!

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.