Trender innenfor økonomistyring i 2024: Hvordan bør bedrifter rigge seg for å ikke havne bakpå?

  Året 2023 har vært preget av høy inflasjon, renteøkning og usikkerhet – noe mange selskaper har merket godt. Behovet for oversikt og kontroll øker, og blir nødvendig for å kunne ta gode, strategiske avgjørelser for bedriftens fremtid.

  2023 har også vært året der AI og ny teknologi for alvor har blitt et verktøy for verdifull effektivisering i arbeidshverdagen, selv om det er langt fra alle som nyter godt av dette enda. Vi tror at det å bruke teknolog til å få innsikt i egen forretning blir essensielt i 2024, sammen med kunnskapen om et regelverk i stadig endring.

  Men hvordan bør bedriftsledere rigge seg for å lykkes best mulig med dette, og utforme egne strategier for 2024? Vi har spurt våre eksperter innenfor økonomi, lønn, bærekraft, AI og ERP systemer hva de tror.

  Hva blir viktig for å drive en vellykket virksomhet i 2024?

  John Hugosson er CEO, VIEW Group

  -Jeg mener det er spesielt tre ting som blir viktig for selskapene å tenke på i 2024, når det gjelder økonomistyring og forretningsdrift generelt.

  -Det mest åpenbare nå er kanskje bruk av AI. Utviklingen går voldsomt fort og man har så vidt begynt å se konturene av alle mulighetene med teknologien. Det er mange løsninger på markedet allerede i dag, som hjelper selskaper bli mer effektive og strukturere sine data. I 2024 vil forhåpentligvis enda flere selskaper ta i bruk slike verktøy.

  -Microsoft ruller nå også ut sin CoPilot som gjør at alle får tilgang til meget kraftfulle verktøyer i programmer som de er vant til å jobbe i. Disse kan tas i bruk direkte av alle for å effektivisere hverdagen.

  -For det andre tror jeg flere bedriftsledere vil se verdien i å ta i bruk BI-løsninger. I mer krevende tider blir innsikt og forståelsen av eget selskap, egen data og tall viktigere enn noensinne.

  -De fleste selskapene sitter på verdifull data som i dag ikke brukes i særlig grad, fordi det er vanskelig å se sammenhengene. Å strukturere, analysere og forstå data krever gode verktøy og kunnskap. I 2024 må de som ønsker et konkurransefortrinn ta i bruk denne typen verktøy, i kombinasjon med mer bruk av AI.

  -Til sist vil jeg trekke frem at outsourcing-trenden innen lønn, IT og regnskap fortsetter i hele Norden. I mange tilfeller er det ny teknologi og effektive systemer som driver dette.

  -Et selskap med egen håndtering av regnskap, lønn eller IT drift, har vanskeligheter med å henge med på teknologiutviklingen og blir ofte veldig sårbare. Du trenger ikke lengre være et stort selskap for at det lønner seg å outsource, da både prisene og tjenestene er blitt mer skalerbare. Vi ser spesielt at trenden øker for mellom-store selskap som vil fokusere mer på egen verdiskapning, avslutter John.

  Hva bør man tenke på som CFO?

  Espen Hovland, CFO, VIEW Group

  -2023 har vært preget av høy inflasjon og høye renter, og det har nok mange selskaper merket godt, innleder Espen.

  -Å drive et selskap innebærer alltid en viss risiko, og i usikre tider øker definitivt betydningen av å ha god innsikt i økonomien og oversikt over variabler som påvirker driften. Da vil behovet for å ta riktige beslutninger som basert på god innsikt vært veldig viktig for å lykkes.

  -God innsikt får bedrifter igjennom god data. Datakvalitet er sentralt og krever strategisk og grundig arbeid fra økonomiteamet. Min erfaring er at selskaper som forstår betydningen av å investere tid og penger i datakvalitet, er de som får best innsikt og tar de beste beslutningene.

  -Derfor må bedriftsledere og CFO’er ha god forståelse for IT-parken og IT-systemene bedriften har, for å se på hvordan teknologi kan være med på å hjelpe med å hente ut riktig datagrunnlag. Kjernesystemene i selskapet bør for eksempel legge til rette for at minst mulig data må håndteres manuelt, for å redusere risikoen for feil og mangler. I tillegg bør de påse god internkontroll for å være sikker på at beslutningsgrunnlaget er rett.

  -Som John poengterer over, så er gode BI-systemer gull verdt for å presentere budskapene på en effektiv måte og BI-systemene kan også være gode verktøy for internkontroller.

  -Til sist så vil jeg trekke frem at i 2024 blir det enda viktigere å ha kompetansen i bedriften til å kunne oversette tall og data til handling. Gullet ligger i å bruke dataene til å faktisk få et forsprang ved å ta veloverveide beslutninger for fremtiden, avslutter han.

  Hvilke andre trender ser vi innen rapportering og analyse?

  Renate Slinning, Director Finance & Payroll, VIEW Group Norway

  -Vi merker en økt interesse og bevissthet rundt bærekraft og miljø fra kundene våre. Tiden er forbi der bærekraftrapportering bare er interessant for de som må rapportere på det. Mange selskaper ønsker innsikt i bærekraftstiltak fra hele sin leverandørkjede.

  -I tillegg er ansatte bevisste og interessert i hva arbeidsgiver og potensielle arbeidsgivere uttaler, men også faktisk gjør for samfunnet. Dette er en veldig positiv trend, og det finnes både standardformater og teknologi i dag som støtter utformingen av bærekraftrapporter.

  -Verktøy for bærekraftrapportering vil i årene som kommer utvikle seg til å bli enda bedre, og teknologien vil åpne opp i enda større grad for å kunne bruke bedriftens data til å presentere effektive og presise rapporter for miljøavtrykk.

  Hva blir de viktigste trendene innen IT?

  Dennis Södergren, Business Area Manager IT Outsourcing, VIEW Group Sweden

  Dennis Södergren, Business Area Manager IT Outsourcing, VIEW Group Sweden

  -En viktig trend i 2023 har vært den fortsatte veksten i skybaserte tjenester og infrastruktur. Bedrifter ønsker å optimalisere IT-ressursene sine ved å migrere til skyen for å oppnå skalerbarhet, fleksibilitet og kostnadseffektivitet. Dette har ført til økt etterspørsel etter tjenester som støtter selskapene i deres skystrategier, for eksempel skyovervåking, sikkerhetstiltak og administrasjon av skyinfrastruktur.

  -En annen trend som er åpenbar, er den nærmest eksplosive veksten av AI og generative AI-tjenester. Det vi ser nå, er bare begynnelsen. Vi spår at AI-området vil fortsette å være det “heteste” området også i 2024, poengter han.

  -AI og automatisering vil fortsette å utvikle seg og integreres enda dypere i bedriftenes IT-miljøer. En stor del av IT-avdelingenes oppgaver kommer til å bestå i å styre utviklingen av mer avanserte AI-algoritmer og bruke automatisering til å forbedre både drifts- og sikkerhetsrelaterte oppgaver. Dette omfatter alt fra smartere overvåkningssystemer til automatisert hendelsesrespons.

  -Som ved alle større endringer vil sikkerhet fortsatt være av stor betydning.

  -Dessverre har vi tidligere sett at sikkerhetstenkningen ikke alltid prioriteres. Vi så dette for eksempel under Covid, med hjemmekontor og arbeid andre steder enn på kontoret. Med stadig mer sofistikerte trusler (AI brukes nå også i stor utstrekning her) forventer vi at etterspørselen etter avanserte sikkerhetsløsninger vil øke enda mer.

  -I tillegg kommer nye og strengere krav som NIS2-direktivet, og bedriftene vil trenge en IT-partner som leverer robuste og tilpassede sikkerhetstjenester for å beskytte virksomhetens nettverk og data mot potensielle trusler og økte krav.

  -I 2024 kommer vi til å fokusere på å ligge i forkant når det gjelder å hjelpe bedrifter med å navigere i disse trendene og utfordringene. Og fortsette å tilby tilpassede løsninger og ekspertise som støtter kundenes vekst og suksess i et IT-landskap i stadig raskere endring, avslutter han.

  Hvordan ser utviklingen ut i ERP–landskapet?

  Mikael Ljungar, Business Area Manager Business Systems & BI, VIEW Group Sweden

  -Den mest fremtredende trenden i 2023 var fortsatt digitalisering – stadig flere velger skybaserte systemløsninger. Det er fortsatt overraskende mange selskaper som har en vei å gå.

  -Et annet sentralt tema har vært betydningen av integrasjoner. I dag er det utvilsomt en utfordring å få ett enkelt system til å håndtere alle aspekter av virksomheten. Mange ERP-systemer er omfattende og dekker mange grunnleggende behov på et overordnet nivå, men ingen enkeltløsning er optimal på alle områder.

  -En stadig vanligere strategi er å bruke en kombinasjon av ulike systemløsninger, der ERP-systemet ofte suppleres med CRM, BI-verktøy, prosjektstyringssystemer, planlegging- og budsjetteringsverktøy, lagersystemer med mer. Mulighetene er like mange som listen er lang.

  -Et ERP-system med åpne API’er forenkler integrasjoner med andre systemer og legger grunnlaget for en effektiv, sømløs og moderne systemarkitektur. Det er rett og slett en selvfølge i et ERP-system for 2024, slår han fast.

  -Innen 2024 forventes ERP-løsninger å utvide bruken av AI og maskinlæring (ML) til prediktiv analyse, intelligent automatisering og datadrevet innsikt. Denne overgangen vil gjøre det mulig for organisasjoner å ta mer informerte beslutninger, automatisere rutineoppgaver og optimalisere forretningsprosessene ytterligere.

  Hvordan kan bedrifter utnytte AI?

  Eirik Andreas Johansen, AI–ekspert, VIEW Group

  -2023 opplevde jeg var året der AI virkelig fikk fotfeste innen regnskap og økonomi. Det finnes flere leverandører i Norge som tilbyr gode, velutprøvde løsninger som løser oppgaver vi tradisjonelt bruker mye ressurser på, og software/ERP-selskaper som satser på det selv eller integrer seg mot de eksisterende løsningene. Dette sammen med offentlig tilgjengelige løsninger gir oss enormt store muligheter.

  -For selskaper og økonomiavdelinger vil hovedgevinstene med å ta i bruk AI i dag være det å spare mye tid på det som i dag er typiske manuelle handlinger, som for eksempel bilagsføring. Selskap med store volum vil naturlig nok ha størst gevinst av å ta i bruk AI, men vi ser store besparelser på selskap av alle størrelser, og med forskjellig grad av kompleksitet.

  -I tillegg gir AI en verdifull innsikt og tilgang på egen data for analyse og bedre
  beslutningsgrunnlag. Nå og ikke minst for fremtiden. Vi ser at AI kan støtte beslutningstakere ved å øke kvalitet og tilgjengelighet på analyser, redusere risiko i flere ledd i verdikjeden, og generelt gi bedrifter økt innsikt i egen drift. Potensiale er stort!

  -Bruk av AI vil også resultere i kompetanse som ikke forsvinner, og en større fleksibilitet i hverdagen. Med AI i som grunnmur vil selskap fange mye av inhouse kompetansen i systemer. Det gir mindre personavhengighet, færre flaskehalser og redusert sårbarhet for ansatte.

  -Noe vi merker kundene våre etterspør mer nå er mer detaljavhengig rapportering og analyse. Benchmarking og bærekraft er et ord som går igjen i mange kundemøter om dagen, og der åpner AI helt nye dører!

  -Hva som er mulig med AI endres fra dag til dag, og uten trygghet til teknologien, kompetanse og historikk til analyser tror vi det er vanskelig å holde seg konkurransedyktige. Det gjelder egentlig bare å ta i bruk teknologien tidlig for å møte morgendagen.

  Hva blir viktig å tenke på når det gjelder lønn og HR?

  Anne Kjørholt Eriksen, Teamleder Lønn

  -Lønn og HR er et fagfelt som er i stadig endring, og vi tror at 2024 blir intet unntak. Neste år vil det kreve både tid og ressurser for å holde oppdatert og være compliant.

  -Det er for eksempel innført endringer i Arbeidsmiljøloven, noe som vil medføre at stadig flere selskaper vil bli innbefattet med verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Ikke minst vil det bli endringer i A-meldingen.

  -For mange av våre kunder er hjemmekontor i Norge en etablert standard. Vi ser at stadig flere selskaper også tilbyr ansatte å ha hjemmekontor fra utlandet. Da er det viktig å være klar over hvordan dette skal rapporteres, hvilke konsekvenser det kan ha for ansatte dersom dette ikke behandles korrekt og hvilke plikter du som arbeidsgiver har.

  -Vi merker at etterspørselen etter hjelp innenfor lønn og HR øker, ofte fordi selskapene ikke har den tiden eller kompetansen inhouse. Det dukker stadig opp nye spørsmål og problemstillinger etter hvert som selskapet vokser eller utvikler seg. Da er det viktig å være 100% compliant forhold til myndighetene, men ikke minst også for å ta vare på de ansatte.

  Avslutning

  Først og fremst, tusen takk til alle i VIEW for at de deler sine tanker med oss, og gir gode råd til bedriftseiere for fremtiden.

  Det er selvfølgelig vanskelig å spå fremtiden, men basert på de trendene vi har diskutert ovenfor tror vi det kan bli veldig spennende å drive forretning i 2024! Spesielt hvis du evner å utnytte teknologi og gode verktøy som hjelpemidler til å ligge i forkant.

  Det sies at de seks dyreste ordene i næringslivet er; Sånn har vi alltid gjort det. Derfor tror vi at en ting er sikkert. Bedrifter som ikke utnytter mulighetene, vil definitivt ligge an til å havne bakpå og tape konkurransefortrinn i markedet.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.