Disse ferdighetene bør en CFO ha for å lykkes

  I 1926 utga Ernest Hemingway romanen “The Sun Also Rises”. Følgende samtale mellom to av karakterene passer godt som en innledning til å snakke om en CFO`s ferdigheter:

  «How did you go bankrupt?» Bill asked
  «Two ways,» Mike said. «Gradually and the suddenly.” 

  Ansvar og oppgaver er nøkkelord for en som skal lede utviklingen av en virksomhets økonomiske helse. En CFO skal sikre at organisasjon har en forsvarlig økonomi og et godt grunnlag for investeringer og vekst.

  I en verden hvor endringstakten øker og ny teknologi både truer forretningsmodeller og skaper muligheter, har økonomilederen en av de aller mest sentrale rollene. Her kommer fire ferdigheter vi mener en CFO bør ha for å lykkes enda bedre.

  1. Forstå virksomhetens Cash Flow

  Denne kommer vi ikke unna. Cash Flow eller kontantstrøm er innbetalinger og utbetalinger i en virksomhet over en periode. Det er elementært for en CFO å ha en veldig god forståelse av hvordan disse henger sammen og påvirker driften av virksomhetene på både kort og lang sikt.

  For å kunne forstå kontantstrømmen godt krever det (minst) to grunnleggende ting: 

  1. at du kjenner virksomhetens forretningsmodell
  2. at du har et system som gir deg oversikt over virksomhetens fordringer

  Kombinasjonen av disse gir deg et godt utgangspunkt når du skal planlegge. Det er mange faktorer som kan føre til i en lite effektiv pengestrøm og dermed presse selskapets likviditet. Derfor må en CFO forstå selskapets kapitalbehov og styre deretter.

  Et godt tips her er å ha en forankret og gjennomarbeidet fullmaktsmatrise. På denne måten kan du sikre at du kjenner til (og kan påvirke) hvilke forpliktelser som inngås på vegne av selskapet. Dette gjelder både ved kjøp av produkter og tjenester, så vel som inngåelse av kontrakter og utsendelser av tilbud. Du er vokteren ved porten og du trenger at alle i virksomheten er klar over hva de har fullmakt til.

  Videre kan kontantstrømmen hjelpe deg med å vite hvilke tiltak som bør iverksettes for å forbedre likviditeten. For eksempel utarbeide bedre budsjetter, prioritere investeringer eller få på plass bedre rutiner for kundefordringer eller leverandørbetingelser.

  God likviditetsstyring gir større handlefrihet, noe som kan gi økt konkurransekraft i markedet. Derfor handler ikke dette bare om at selskapet må kunne betjene sine kostnader, men også å være i stand til å gripe muligheter og realisere planer.

  Anbefalt: Derfor er CFO`en en superhelt

  2. Teknologiforståelse er viktig for en CFO

  I et økonomistudie er det forsvinnende lite fokus på teknologi. Bortsett fra bruk av produktivitetsverktøy som for eksempel Excel, står du på egne bein når du er ferdig med studier. I en verden hvor teknologien utvikler seg i økende takt er det viktig å forstå hvordan teknologi fungerer.

  I dag finnes det mange teknologiske verktøy som kan hjelpe en CFO og en økonomiavdeling til å jobbe mer effektivt og strukturert. Som en økonomileder bør du ha en oversikt over hvilke relevante verktøy som finnes og ikke minst forstå hvordan de kan brukes til å skape verdi for selskapet.

  Bruk av teknologi kan bidra til en mer kostnadseffektiv drift, men også gjøre kvaliteten på arbeidet bedre og mer kontinuerlig. Dette fordi risikoen for feil og forsinkelser minimeres. Det kan f.eks. være snakk om å automatisere arbeidsprosesser i eller på tvers av systemer.

  Er det oppgaver som kan forenkles og automatiseres ved hjelp av RPA, integrasjonsløsninger eller bør dere kanskje bytte ut det eksisterende økonomisystemet?

  Det finnes mange løsninger og flere veier til mål og det kan være vanskelig å utnytte disse optimalt, dersom kunnskapen og forståelse for teknologi mangler. Derfor er det viktig at du som CFO, har en viss en forståelse for hvordan teknologi kan være med på å utvikle og forbedre økonomiprosessene i virksomheten.

  En fersk undersøkelse fra Accenture viser at mange norske økonomifunksjoner har visjoner og strategier om å ta i bruk teknologi, men at bare omtrent halvparten faktisk har erfaring med RPA, AI, skybasert databehandling og andre teknologier. Det betyr at det er store uutnyttete potensiale i økonomiavdelinger til å både endre og verdiøke måten man jobber på ved hjelp av teknologi.

  Og de som evner å gjøre investeringer her, vil få et forsprang og et konkurransefortrinn.

  Anbefalt: 5 oppgaver som bør automatiseres i regnskapet

  3. Sette sammen riktig kompetanse

  I boken «Good to Great» skrevet av Jim Collins (2001), introduserer Jim blant annet konseptet «Først hvem, så hva?». Han mener at det er viktigere å ha de riktige folkene med riktig kompetanse, før man velger retning. Med riktig folk på riktig plass, har man et godt utgangspunkt for å gjøre gode valg.

  Som leder for en økonomiavdeling har du et ansvar for at mange ulike oppgaver skal gjennomføres. Økonomifaget er et omfattende fagfelt som krever både kunnskap og en god vurderingsevne innenfor regelverkets rammer. Det at teknologi utfordrer måten en økonomiavdeling jobber på, gjør at riktig kompetanse i teamet fremover bli viktig for å lykkes.

  I dag handler ikke økonomikompetanse bare om bilagsbehandling og kontering. Det handler også om bred forståelse av forretningsvirksomhet og teknologi.

  Du kommer til å trenge folk som forstår faget, og sammenhengene mellom forretning og IT – det er disse som vil være med å ta økonomiavdelingen din inn i nye tider.

  For å sikre utvikling og en fremtidig bredde og dybde i avdelingen, tror vi de som har en sammensetning av kompetanse innenfor rådgivning og IT i tillegg til økonomi vil lykkes best. 

  Implementering av nye systemer, forretningsmodeller eller strategier, kan bety at prosesser og oppgaver blir organisert annerledes. Da kan det bli behov for å investere i ny kompetanse eller bruke tid på å utvikle eksisterende.

  Sørg for at du har spesialister i de ulike fagfeltene, for å avlaste og komplettere din egen kompetanse. Det er din oppgave å sette sammen en økonomiavdeling med både god og riktig kompetanse, som evner å ivareta både de daglige og fremtidige oppgavene.

  En økonomiavdeling bør være en forlengelse av både dine og selskapets ambisjoner. Derfor bør strategier og mål kommuniseres og i stor grad deles av de ansatte, slik at de forstår hva selskapet ønsker for fremtiden.Nye løsninger eller satsninger alene skaper ikke verdi for selskapet, om ikke resten av avdelingen forstår hva som skal gjøres og hvordan utnytte potensiale.

  Anbefalt: Derfor er det nye tider for økonomiavdelinger

  4. En moderne CFO må tenke utenfor boksen

  Når du sitter med ansvaret for selskapets økonomi, kan det høres risikofylt å skulle “tenke utenfor boksen”. Men det kan snarere være enda mer risikofylt å la være.

  “Sånn har vi alltid gjort det”, sies å være de seks dyreste ordene i næringslivet.

  En undersøkelse gjort av KPMG (The Views from the top) blant over 500 administrerende direktører fra seks kontinenter, viste at de hadde en del forventninger til CFO’ene utover de tradisjonelle oppgavene. Spesielt verdsatt var områder som handler om å tenke annerledes for å være en strategisk rådgiver for selskapet, for å bidra til å skape nye forretningsområder.  

  Om en CFO har kontroll på selskapets kontantstrøm, tilgang til effektive verktøy og den riktige kompetanse blant ansatte, er det lettere å ha fokus på forretningsinnsikt- og utvikling.

  Det å forstå økonomi er elementært i rollen som en økonomileder. Knuse og presentere tall er kjente oppgaver. Mer utfordrerne kan det være når tall skal oversettes til fremtidige planer og handlinger.  Det kan være kraftfullt å tenke litt annerledes og fra nye perspektiv i kombinasjon av et godt underlag av data.

  Dagens økonomisystemer gir en rask og mer presis tilgang til sanntidsinformasjon om forretningen. I tillegg frigjøres tid ved at prosesser automatiseres. Denne tiden bør aktivt brukes til å lage prognoser og analysere hvilke muligheter selskapet har for å skape ny virksomhet eller forbedre eksisterende.

  En forutsetning for at du skal lykkes med dette er at du kjenner til og forstår selskapets forretningsmodell. Kjenner du ikke driverne for verdiskapning er det vanskelig å kunne bidra godt nok. Derfor bør du være nysgjerrig. Ta deg tid til å bli kjent med hele virksomheten.

  Ta en prat med for eksempel salg og marked og HR, for å prøve å forstå sammenhengen og driverne i de ulike avdelingene. Sammen med fagkompetansen du har, vil det å bli kjent med flere sider av virksomheten hjelpe deg med å tenke nytt og se nye muligheter for selskapet. Det tror vi er vel investert tid for å bli enda bedre i rollen som CFO.

  Regnskapsfører Søgne

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.