7 nøkkeltall for god økonomistyring

8 nøkkeltall for god økonomistyring

  Skal du lykkes med dine ambisjoner er det viktig å ha et godt overblikk over økonomien, for å sikre sunn drift og riktig utvikling. Å følge med på de riktige nøkkeltallene vil gi deg verdifull innsikt i virksomheten og bidra til å ta bedre og mer informerte beslutninger.

  Akkurat hvilke nøkkeltall du bør følge med på avhengig også av hvilken bransje du er i, og hvilke mål du har satt deg. Men, det er noen økonomiske nøkkeltall som generelt sett er meget nyttig å måle for å ha kontroll.

  Disse nøkkeltallene bør du definitivt ha på radaren:

  1. Omsetningsvekst:

  Dette tallet gir et bilde av hvordan inntektene dine vokser over tid. En positiv trend indikerer at bedriften utvikler seg i riktig retning.

  2. Bruttofortjenestemargin:

  Dette nøkkeltallet viser forholdet mellom bruttofortjeneste og omsetning. Tallet hjelper deg å forstå hvor mye av inntektene som blir igjen etter at varekostnader er trukket fra, og er veldig nyttig informasjon å ha for prisstrategi og kostnadskontroll.

  3. EBITDA-margin (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization):

  Et nøkkeltall for å måle selskapets operasjonelle lønnsomhet, og viser hvor mye penger selskapet tjener etter driftskostnader er trukket fra. (som for eksempel. varekostnad, personalkostnad, reise og transport, markedsføring og kontorlokaler.) Jo høyere EBITDA er, jo mer lønnsomt driver selskapet ditt.

  4. Dekningsbidrag

  Dekningsbidrag gir et tall på det en sitter igjen med etter at de variable kostnadene er trukket fra salgsinntekten. Du kan beregne dekningsbidrag for et enkelt produkt, en produktgruppe, en avdeling eller hele virksomheten. Dersom det totale dekningsbidraget er større enn de faste kostnadene, gir salget overskudd. Faste kostnader kan være for eksempel lønn og kaffe til ansatte, strøm til alt som er avhengig av strøm, husleie o.l.

  5. Likviditetsgrad 1:

  Likviditetsgraden forteller om bedriftens evne til å dekke kortsiktige forpliktelser. Kortsiktig gjeld er vanligvis renter og avdrag som forfaller til betaling innen ett år, og er forpliktelser som må kunne betales fortløpende.

  Dette tallet er viktig for å sikre at bedriften kan opprettholde drift i vanskelige perioder, og kan beregnes ved å dele selskapets likvider (dvs. kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige omløpsmidler) med selskapets kortsiktige gjeld (dvs. gjeld som skal betales innen ett år).

  6. Gjeldsgrad:

  Gjeldsgraden til selskapet beskriver forholdet mellom gjelden og egenkapitalen, og gir en indikasjon på selskapets finansielle struktur og i hvilken grad driften finansieres gjennom gjeld versus egenkapital. Desto lavere tallet eller gjeldsgraden er, jo mer solid er selskapet. Et selskap har imidlertid ofte mer gjeld enn egenkapital, men en tommelfingerregel kan være at en gjeldsgrad på 2 eller lavere anses som et bra sted å være.

  7. Kundefordringer og leverandørgjeld:

  Å holde et øye med hvor raskt du får betalt fra kunder, samt dine egne betalingsfrister til leverandører, kan hjelpe med cash flow-styring. Du bør sikte mot å ha kortere kredittid på kunder enn den kredittiden du har hos leverandørene dine, for å unngå unødvendig likviditetspress. Så fremt det ikke påløper renter på kredittiden hos leverandører, vil dette påvirke likviditeten til selskapet positivt.

  8. Retur på investering (ROI):

  Måler effektiviteten av investeringer i forhold til inntjening. Dette er spesielt nyttig for å evaluere kostnadene og gevinstene ved store prosjekter eller kjøp.

  Som vi nevnte over, er det å velge de riktige nøkkeltallene avhengig av din spesifikke bransje, strategi og mål. Vi anbefaler å ikke overvåke for mange KPI-er samtidig, da dette kan gjøre det vanskelig å fokusere på hva som virkelig driver suksess i din bedrift. Start med de viktigste måltallene for utvikling, og legg til nye beregninger etter hvert som ser andre ting du ønsker å ha løpende oversikt over.

  Trenger du hjelp til å sette opp nøkkeltallene?

  Ta kontakt med oss, vi har lang erfaring med å måle nøkkeltall for våre kunder!

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.