Nye regler for hjemmekontor- hva betyr det for deg? 

  1.juli trer den nye hjemmekontorforskift inn, og det kommer nye regler for hjemmekontor. Hvilke endringer kommer, og hva betyr det for bedrifter som praktiserer hjemmekontor? (eller hyttekontor).

  Fast eller sporadisk hjemmekontor?

  For det første, så gjelder forskriften for ansatte og bedrifter om praktiserer fast hjemmekontor.

  Departmentet presiserer at dersom en arbeidstaker har en fast ordning om hjemmekontor en dag hver uke eller mer, vil det anses som fast hjemmekontor. Mindre enn en dag i uken vil anses som sporadisk. Dersom arbeid må gjøres hjemme i fra på grunn av skader/sykdom i korte perioder vil også dette gå under sporadisk hjemmekontor.

  Hvem trenger en tilleggsavtale ved hjemmekontor?

  Så lenge arbeidsgiver åpner opp for mulighet for fast hjemmekontorordning – at arbeidstakerne kan arbeide hjemmefra som et alternativ til å komme på kontoret, så vil forskriften og krav til tilleggsavtale gjelde. Med tilleggsavtale menes en avtale som kommer som et tillegg til den ordinære arbeidsavtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

  Det er uten betydning om det er avtalt konkrete dager per uke, om det er satt et tak for antall dager eller om arbeidstakeren faktisk benytter seg av det eller ikke. En tilleggsavtale må uansett lages separet.

  Hva skal tilleggsavtalen inneholde?

  I tillegg til den skriftlige arbeidsavtalen etter arbeidsmiljøloven skal det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeidet som minst omfatter:

  • omfanget av hjemmearbeidet
  • arbeidstid for hjemmearbeidet
  • eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
  • dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet
  • eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.
  • eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
  • eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
  • eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.
  • endringer i hjemmearbeidsforholdet skal gjenspeiles i avtalen.

  Arbeidstid og arbeidsmiljø ved hjemmekontor

  I den nye hjemmekontorforskriften vil arbeidsmiljøloven gjelde også ved hjemmearbeid. Det betyr at det som hovedregel ikke kan arbeides søndag eller natt, og at rammene for overtid mv. gjelder også ved arbeid hjemmefra.

  Ansatte som har individuelle avtale eller tariffavtale om spesifikk arbeidstid vil ikke påvirkes, da det fortsatt vil være arbeidsavtalen som regulerer arbeidstiden.

  Det er fortsatt opp til den enkelte bedrift om man skal tilby og dekke utstyr for de ansatte på hjemmekontor. De nye regler for hjemmekontorpresiserer at arbeidsgiver må forsikre seg om at det psykososiale arbeidsmiljøet også er ivaretatt på hjemmekontoret, så vel som det fysiske. Det kan handle om å legge til rette for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten. (digitale og fysiske møteplasser). Dette er en del av kravet til fullt forsvarlig arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

  Hva med hyttekontor?

  Det er vurdert at de nye reglene for hjemmekontor ikke skal gjelde hvis det arbeides fra andre steder enn den ansattes hjem, for eksempel på hytta. Da gjelder arbeidsmiljøloven i sin helhet.

  Dersom arbeidsgiver åpner for at hyttekontor kan være en fast ordning, bør også dette reguleres – for å avklare for eksempel hvilke krav dere stiller til tilgjengelighet. Det å arbeide fast fra hytta er et forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet, som igjen bør kreve endring i arbeidsavtalen. Det kan gjøres gjennom en tilleggsavtale, selv om den ikke er begrunnet i hjemmekontorforskriften.

  Nye regler for hjemmekontor

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.