Regnskap: Hvorfor er riktig bruk av teknologi lønnsomt?

  Det å drive lønnsomt er en forutsetning for alle bedrifter, i allefall i et langsiktig perspektiv. Det er også et sammensatt og komplekst bilde, som er avhengig av mange elementer. Studier viser imidlertid at ustrakt bruk av teknologi på de fleste områder i en forretning, er lønnsomt. Som vi snart skal poengtere, gjelder dette også i forbindelse med regnskap og økonomi.

  Forståelsen av regnskap og teknologi

  Vi presiserer i overskriften at riktig bruk av teknologi er lønnsomt. Det er fordi teknologi ikke automatisk gir lønnsom forretning helt uten videre. Med dette mener vi at det finnes mange verktøy og flere veier til mål, men det kan være vanskelig å utnytte disse optimalt dersom kunnskapen og forståelse mangler.

  I en verden hvor teknologien utvikler seg i økende takt, er det derfor viktig å forstå både de kortsiktige og langsiktige gevinstene av en investering i noe nytt.

  Dersom du har ansvaret for eller jobber med økonomien i selskapet, bør du bruke tid på å holde deg oppdatert og skaffe en oversikt over relevante verktøy som finnes. På denne måten er du forberedt og kan sammenligne ulike løsninger for å se hvordan disse kan forbedre dine regnskaps– og økonomiprosesser.

  Anbefalt: Disse ferdighetene bør en CFO ha for å lykkes

  Effektivitet og endring

  I næringslivet er tid penger. Hvert eneste år kastes kanskje tusenvis av timer bort på manuelt arbeid som kunne vært automatisert. Økt effektivitet er tett knyttet opp mot økt lønnsomhet, og det å være effektiv betyr å få mer gjort, med færre ressurser.

  Mange økonomisystemer i dag har svært gode prosesser og rutiner som er standard i løsningen. I tillegg kan du også koble på maskinlæring og kunstig intelligens for å hjelpe deg med å analysere og strukturere data. Xledger og Tripletex er gode eksempler på systemer som er lett tilgjengelig og som ligger langt fremme på funksjoner som hjelper deg med å kunne være effektiv.

  Les også: Disse 5 oppgavene bør automatiseres i regnskapet

  Å benytte standardiserte systemer betyr at din bedrift kan ta del i effektive og velutprøvde arbeidsmetoder, som igjen gjør at du kan jobbe mer effektivt og strukturert. Dette betyr også at du må være villig til å kanskje gjøre ting annerledes og tilpasse dine arbeidsmåter til systemet.

  Det sies at de seks dyreste ordene i næringslivet er; Sånn har vi alltid gjort det.

  Uten å fornye seg er det veldig krevende å bli mer effektiv. Vi investerer ikke i teknologi fordi vi synes det er kult (selv om det kan være det). Vi investerer fordi vi ønsker å oppnå resultater. Dersom ikke du følger med i timen, er det mye enklere for andre å utfordre deg på pris og kvalitet.

  Det er lønnsomt å være åpen for endring og kontinuerlig lete etter metoder for å jobbe smartere – mot en mer kostnadseffektiv drift.

  Dataflyt og kvalitet

  Som regnskapsfører eller økonomileder handler det også om å få informasjon og data fra andre kilder og systemer, enn bare regnskapet og økonomisystemet.

  Bruker du for eksempel mye tid på å eksportere, importere og strukturere om data? Da bør du se på muligheten for å bruke teknologi for å få en bedre dataflyt mellom disse kildene. Det kan være snakk om integrasjoner med systemer for timeføring, innkjøp eller CRM.

  Dersom du er avhengig av å flytte informasjon fra en kilde over til en annen, og det ikke finnes støtte for integrasjoner, kan robot–teknologi være fornuftig å bruke, dersom oppgavene er repetitive og har et høyt volum.

  På den andre siden, hvis veldig mange av dine daglige oppgaver ikke kan utføres i økonomisystemet du bruker, bør dere vurdere å bytte til et system som har en bredere funksjonalitet. Det finnes flere systemer på markedet som spisser seg mot ulike bransjer og som treffer dine behov bedre enn dagens løsning.

  Det som er helt sikkert er at med flere effektive funksjoner samlet i et system – eller en god dataflyt mellom beslektede systemer – vil du redusere risikoen for feil og forsinkelser og åpne for god datakvalitet. Og det er lønnsomt!

  Les også: Hvordan bør økonomisystemet henge sammen med øvrig infrastruktur?

  Et konkurransefortrinn å kunne ligge i forkant

  En økonomifunksjon eller -avdeling har ansvaret for å levere finansiell styringsinformasjon for selskapet. Dette kan gjøres på flere måter og kan for mange være tidkrevende.

  Informasjon skal struktureres og rapporteres videre til ledergrupper og styret, som kanskje skal oversette dette til mål og planer for virksomheten.  Det skal også rapporteres omfattende til offentlige myndigheter.

  Bruk av teknologi, vil øke kvaliteten på beslutningsgrunnlaget og redusere tiden som brukes for å sammenfatte dette. Hent opp “live” regnskapstall, presentert i ferdige, visuelle rapporter med dine nøkkeltall – på noen tastetrykk.

  I en tid der endringstakten er høy, bransjeglidninger blir tydeligere og kriser inntreffer, er det å ligge i forkant essensielt.

  Du kan skape deg et konkurransefortrinn ved å hele tiden se fremover og analysere scenarioer. Tiden du sparer på å strukturere og rapportere informasjon, kan brukes til å analysere sammenhenger, forstå drivere og oppdage nye forretningsområder. På denne måten har du meget gode forutsetninger til å ta riktige og lønnsomme beslutninger.

  Beslutninger som tidligere kanskje måtte baseres på antagelser kan i større grad tas på bakgrunn av solide fakta, tidligere enn før.

  Motiverte medarbeidere

  Dette punktet er kanskje ikke så direkte knyttet til teknologi og lønnsomhet som de andre, men vi synes det er vel verdt å ha med.

  Flere studier (blant annet en Enova-analyse gjennomført i en stor nordisk finansiell virksomhet) viser at motiverte og engasjerte medarbeidere er svært lønnsomt. Det er fordi de vil i større grad gjøre en bedre jobb, legge en større innsats i oppgavene, i tillegg ha et lavere sykefravær.

  Hva som driver ansatte til å ha denne innstillingen, varierer selvsagt fra person til person. Men vi tror at det å ha et fremoverlent arbeidsmiljø som tar i bruk effektive verktøy, er åpne for endring og holder seg oppdatert på ny teknologi er faktorer som bidrar til nettopp dette.

  Det at en bedrift eller økonomiavdeling bruker teknologi til å redusere manuelle, repetitive oppgaver, kan skape grobunn for nye initiativ og innovasjon. I tillegg er sannsynligheten stor for at din bedrift vil tiltrekke seg flere dyktige medarbeidere som er interessert og forstår teknologi, og kan være med å forbedre og utfordre eksisterende praksis fremover.

  7 tips for gode faktureringsrutiner

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.