4 regnskapsanalyser som øker ditt konkurransefortrinn

  Regnskapsanalyser er analyser av bedriftens økonomiske resultat, basert på informasjon som er tilgjengelig i regnskapet. Regnskapsanalyser kan derfor fortelle mye om bedriftens utvikling, og dette er informasjon du ikke bør gå glipp av.

  Ved å jevnlig gjøre grundige regnskapsanalyser kan du få en dypere forståelse av bedriftens økonomiske tilstand, identifisere områder der det kan være behov for forbedring, og få informasjon som kan brukes til å ta beslutninger om fremtidige investeringer, finansiering eller strategiske initiativer. Regnskapsanalyser er derfor en viktig del av økonomistyring og rapporteringen for både interne og eksterne interessenter.

  Nedenfor tar vi for oss 4 regnskapsanalyser vi mener er viktige for å holde oversikt over bedriftens utvikling og stabilitet – for å få et konkurransefortrinn i markedet.

   

  1. Likviditetsanalyse

  Likviditetsanalyse en regnskapsanalyser av en bedrifts evne til å møte kortsiktige økonomiske forpliktelser. En slik analyse kan gi verdifull innsikt i bedriftens økonomiske helse og hjelpe beslutningstakere med å identifisere potensielle risikoer og muligheter.

  Noen tips for å gjennomføre en likviditetsanalyse:

  • Samle inn nødvendige finansielle data: Innhent bedriftens balanse og kontantstrømoppstilling, dette vil gi deg innsikt i bedriftens eiendeler, gjeld, likviditet og kontantstrøm.
  • Nøkkeltall: Finn nøkkeltall som hjelper deg med å vurdere bedriftens likviditet inkluderer likviditetsgrad 1 (current ratio), likviditetsgrad 2 (quick ratio) og kontantdekning (cash coverage ratio). Disse indikatorene vil gi deg en indikasjon på bedriftens evne til å betale sine kortsiktige gjeldsforpliktelser.
  • Slik regner du ut likviditetsgraden: Likviditetsgrad = Likvider / Kortsiktig gjeld
  • Hvis likviditetsgraden er høy, betyr det at selskapet har god evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser.
  • Analyser resultatene: Ved å sammenligne nøkkelindikatorene med bransjestandarder og tidligere år, kan du vurdere bedriftens likviditet og identifisere områder der det kan være behov for forbedring. En likviditetsgrad på 1 eller høyere betyr at selskapet har tilstrekkelige likvider til å dekke sin kortsiktige gjeld. Hvis likviditetsgraden er lavere enn 1, betyr det at selskapet ikke har tilstrekkelig likvider til å dekke sin kortsiktige gjeld og kan derfor ha problemer med å oppfylle sine forpliktelser. Med andre ord en rød varsel-lampe.
  • Identifiser mulige tiltak: Bruk analysen som er utarbeidet til å identifisere tiltak som bedrer likviditeten. Dette kan være å øke selskapets inntekter og redusere lønnskostnadene og driftskostnadene.

   

  Video forsidebilde

   

  Les også: Tips til bedre likviditet i bedriften

   

  2. Lønnsomhetsanalyse

  Lønnsomhetsanalyser er regnskapsanalyser som viser bedriftens evne til å generere overskudd og lønnsomhet over tid.

  Noen tips for å gjennomføre en lønnsomhetsanalyse:

  • Samle inn nødvendige finansielle data: For å utarbeide en lønnsomhetsanalyse, trenger du bedriftens resultatregnskap og balanse. Dette vil gi deg innsikt i bedriftens inntekter, kostnader, overskudd og eiendeler.
  • Nøkkeltall: Viktige tall her er bruttomargin, driftsmargin og nettoresultatmargin. Disse indikatorene vil gi deg en pekepinn på bedriftens evne til å generere overskudd og lønnsomhet.
  • Analyser resultatene: Ved å sammenligne nøkkelindikatorene med bransjestandarder og tidligere år, kan du vurdere bedriftens lønnsomhet og identifisere områder der det kan være behov for forbedring. Hvis bruttomarginen, driftsmarginen eller nettoresultatmarginen er for lav, kan det indikere at bedriften har problemer med å generere overskudd og lønnsomhet.
  • Tips: Dersom bedriften skal overleve på lengre sikt må bedriften tjene penger. En jevn og stabil vekst på et par prosent er bevegelse i riktig retning og en god indikator på sunn vekst. Det koster å tjene penger, men et viktig poeng for sunn drift og god kostandskontroll er at kostnadene prosentvis øker mindre enn inntektene.
  • Identifiser mulige tiltak: Basert på analysen kan du identifisere mulige tiltak for å forbedre bedriftens lønnsomhet, som å øke salg og inntekt, redusere kostnader eller forbedre produktiviteten.

   

  3. Ta temperaturen på bedriftens soliditet

  Det å måle en bedrifts sin soliditet betyr å se på evnen til å møte sine økonomiske forpliktelser og beholde sin finansielle stabilitet over tid. Soliditet måler hvor mye egenkapital en bedrift har i forhold til dens totale kapital, og hvor mye gjeld selskapet har.

  Noen tips for å gjennomføre en soliditetssanalyse:

  • Gjennomføring: Soliditet kan måles ved hjelp av ulike indikatorer, som egenkapitalandel og gjeldsgrad. Egenkapitalandel måler hvor stor andel av bedriftens totale kapital som er finansiert av egenkapital, mens gjeldsgrad måler hvor stor andel av bedriftens totale kapital som er finansiert av gjeld.
  • Egenkapitalandel: Egenkapitalandel er et mål på hvor stor andel av bedriftens totale kapital som er finansiert av egenkapital.
  • Slik regner du ut egenkapitalandelen: Kapitalandelen = Egenkapital / total kapital * 100.
  • Jo høyere egenkapitalandel, jo mer solid er bedriften, siden den har en sterkere finansiell posisjon og mindre risiko for insolvens.
  • Gjeldsgrad: Gjeldsgraden til selskapet beskriver forholdet mellom gjelden og egenkapitalen.
  • Slik regner du ut gjeldsgraden: Gjeld/ Egenkapital
  • Et eksempel: Selskapet har en total gjeld på 500 000 kroner og en total egenkapital på 1 000 000 kroner. Gjeldsgraden vil da være 500 000 / 1 000 000 = 0,5 eller 50%. Dersom selskapet har en gjeldsgrad på 1, betyr det at de har like mye gjeld som egenkapital. Desto lavere gjeldsgraden er, jo mer solid er selskapet. Et selskap har imidlertid ofte mer gjeld enn egenkapital, men en tommelfingerregel kan være at en gjeldsgrad på 2 eller lavere anses som et bra sted å være.
  • På den annen side kan en høy gjeldsgrad indikere at bedriften er avhengig av lånefinansiering, noe som kan øke risikoen for betalingsproblemer.

   

  4. Benchmarking – analyse

  Benchmarking er regnskapsanalyser for å sammenligne en bedrifts ytelse med bransjestandarder eller med andre konkurrenter. Benchmarking kan gi verdifull innsikt i bedriftens styrker og svakheter, og hjelpe beslutningstakere med å identifisere områder der det kan være behov for forbedring eller innovasjon.

  Noen tips for å gjennomføre en benchmarking-prosess:

  • Hvor står din bedrift i dag Det første skrittet er en grundig analyse av din bedrift. For å kunne oppnå forbedringer, må du først vite hvor du står. Da kan du bruke de 3 analysene vi har diskutert ovenfor til å finne nøkkeltall. Hva er bedriftens konkurransemessige og øvrige rammebetingelser?
  • Identifiser måleparametere: Identifisere de viktige ytelsesparameterne du vil sammenligne. Dette kan være elementer som inntekt, kostnader, lønnsomhet, kundetilfredshet eller produktivitet.
  • Identifiser konkurrenter eller bransjestandarder: Deretter må du identifisere konkurrenter eller bransjestandarder som du vil sammenligne med og sette deg noen nøkkeltall, altså en indikasjon på et høyere prestasjonsnivå som er verd å forsøke å etterstrebe. Dette kan kreve markedsundersøkelser, datainnsamling og en oversikt over dine konkurrenter. Utfordringen kan være å finne indikatorer som mest mulig objektivt og presist beskriver forskjeller mellom egen og de andres prestasjoner, samt mulige årsaker til disse forskjellene.
  • Samle inn nødvendige data: Sammenligningen baseres på data for de samme parameterne. Dette kan inkludere interne data fra din egen organisasjon eller eksterne data som kan bli funnet i publiserte rapporter, bransjeanalyser eller andre kilder. Eller informasjon om ytelse, kostnader, kvalitet, kundetilfredshet og andre relevante variabler.
  • Analyser dataene: De innsamlede dataene danner grunnlaget for analysen og sammenligninger med tilsvarende selskaper. Identifiser styrker og svakheter ved din bedrift.
  • Implementer forbedringer: Målet er at tiltakene du setter i gang skal bringe deg på høyde med de beste, slik at din organisasjon i fremtiden skal representere best practice. Bruk resultatene av benchmarking analysen til å implementere forbedringer i din egen organisasjon eller prosess for å øke ytelsen og redusere kostnader.
  • Evaluering: Når en organisasjon har implementert forbedringer basert på resultatene av benchmarking analysen, er det viktig å overvåke forbedringsprosessen for å sikre at den går i riktig retning og at de forventede resultatene oppnås.

  Til sist, vil vi påpeke at disse analysene kun gir en delvis oversikt over bedriftens ytelse og konkurransesituasjon, og bør suppleres med andre analysemetoder og datakilder for å gi en mer helhetlig forståelse av bedriftens situasjon og potensiale.

  Men, har du kontroll på disse fire områdene, mener vi du har nyttig og verdifull informasjon som vil gi deg et stort konkurransefortrinn.

   

  Trenger du hjelp med analysene?

  Vi har dedikerte team av rådgivere som dykker ned i tallene for deg, så gi oss et hint i skjemaet nedenfor eller ring oss dersom du trenger noen tips.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.