Statsgaranterte lån fra myndighetene

  For å styrke bedriftenes tilgang til lån er det vedtatt en lov om statlig garanti for lån, der staten garanterer for 90% av lånebeløpet som innvilges til lånekunder som omfattes av ordningen.

  Loven er i første omgang vedtatt å gjelde lån som innvilges frem til 1. juni 2020, men åpnes for å utvide perioden.

  Hvem kan få lån?

  Små og mellomstore bedrifter kan søke om Statsgaranterte lån. Ordningen gjelder ikke til bedrifter som var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019.

  Bedrifter som:

  • sysselsetter maksimalt 250 personer
  • en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro
  • har en samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro
  • kan forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold

  Lånekriterier:

  For at et lån skal være omfattet av garantien må det ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019, inkludert sosiale avgifter og kostnader til innleid personell, eller overstige 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019.

  Videre skal lånene, så langt som mulig, ha samme betingelser som for eksempel. renter, som et tilsvarende lån ville hatt i en normal markedssituasjon, og heller ikke ha en løpetid på mer enn 3 år.

  Ordningen skal ikke benyttes til refinansiering og fremskutt nedbetaling av eksisterende lån, og skal heller ikke føre til at dårlige lån veltes inn under garantiordningen.

  Bankenes rom for å bruke skjønn er imidelrtidig ganske stort, både når de vurderer hvilke bedrifter som skal få disse lånene, og de spesifikke lånevilkårene.

  Hvilken dokumentasjon trenger du for å søke Statsgaranterte lån?

  Bankene vil sannsynligvis stille krav til dokumentasjon i forbindelse med lånesøknaden.

  Typisk kan følgende informasjon være aktuell:

  • Siste årsregnskap
  • Siste periodetall (resultat og balanse)
  • Likviditetsbudsjett som hensyntar utfordringer knyttet til Corona
  • Beskrivelse av framtidsplaner og forretningsplaner

  Vi anbefaler at du tar kontakt med din regnskapsfører eller et autorisert regnskapsbyrå for å få hjelp til et riktig grunnlag for søknaden. Vi i VIEW bistår gjerne i arbeidet med denne dokumentasjonen og presentasjon av denne til banken.

  Trenger du hjelp til å søke?

  Vi har Autoriserte regnskapsførere og kan hjelpe deg med å bekrefte din søknad. Hvis du er usikker, kan du ta kontakt med oss for å hjelpe deg med å avdekke om du kan være dekket av ordningen.

  Vi hjelper til og sørger for at søknadsprosessen går riktig for seg, og at du får med deg alt du har krav på.

  PS. Vi kan også hjelpe deg med å søke kontant-støtte fra myndighetene.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.